Journal of Health Policy,
Insurance and Management


Polityka Zdrowotna

Regulamin nadsyłania prac

Regulamin nadsyłania prac (wymagania minimalne):

W Czasopiśmie zamieszczane są:

 • Oryginalne prace naukowe
 • Rozprawy
 • Raporty
 • Doniesienia z badań2
 • Streszczenia prac habilitacyjnych, doktorskich, programów naukowych
 • Sprawozdania z konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich
 • Recenzje

Warunkiem przyjęcia artykułu do druku jest złożenie w Redakcji podpisanego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie tekstu proponowanej do druku pracy zgodnie z następującymi wytycznymi:

 • Tekst napisany w języku angielskim w edytorze Word do środowiska Windows
 • Objętość pracy – do 27 000 znaków bez spacji (max. 15 stron)
 • Czcionka – Times New Roman, 12 punktów

I. Dane autorów, afiliacja oraz tytuł pracy na pierwszej stronie:

 • Tytuł pracy (w języku polskim i angielskim)
 • Pełne imiona i nazwiska autorów
 • Stopień naukowy, pełniona funkcja w zakładzie/jednostce (w języku polskim i angielskim)
 • Pełna nazwa zakładu/jednostki z której pochodzi praca (w języku polskim i angielskim)
 • Pełny adres miejsca pracy pierwszego autora artykułu
 • Adres e-mailowy autorów, telefoniczny numer kontaktowy

II. Streszczenia:

 • Dołączone do pracy w języku polskim i angielskim
 • Objętość – nie więcej niż 500 słów każde
 • Słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) – nie więcej niż 8

III. Przypisy wyjaśniające tekst:

Bezpośrednio pod tekstem (przypisy dolne) – w przypadku, gdy ich liczba oraz objętość będą stanowiły więcej niż 1/3 strony tekstu, przypisy umieszczone na końcu artykułu (przypisy końcowe)

IV. Bibliografia:

 • Wprowadzona jednolicie, bez podziału literatury np. na pozycje książkowe i artykuły
 • Zamieszczona na końcu pracy
 • Sporządzona w porządku alfabetycznym, zaś dotycząca jednego autora – chronologicznie według roku wydania

Artykuły należy przesłać w wersji papierowej i elektronicznej wraz z oświadczeniem Autora/Autorów, zawierającym informacje, iż:

 

 • Praca nie została opublikowana ani nie została złożona do redakcji innego wydawnictwa
 • Praca została zaaprobowana przez wszystkich współautorów i kierownictwo ośrodka, w którym została wykonana
 • Autor (autorzy) zgadza się na automatyczne i nieodpłatne przeniesienie wszelkich praw autorskich na Wydawcę w momencie zaakceptowania materiałów do publikacji
 • Ujawniono wszelkie źródła finansowania pracy (badań, których wyniki prezentuje praca)
 • Autor (autorzy) rezygnuje z honorarium
 • Autor (autorzy) jest gotów pokryć ewentualne koszty wydrukowania kolorowych ilustracji i tłumaczenia na język angielski (weryfikacji po poprawie językowej).

Procedura recenzowania publikacji

 • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 • W przypadku tekstów obcojęzycznych, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 • Stosowany jest model double-blind review proces, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 • W innych rozwiązaniach recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów.

Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

 • Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia formualrz recenzji
 • Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. W przypadku tematycznych tomów monograficznych powoływani są „super recenzenci”.
 • Recenzenci maja prawo weryfikować składane Redakcji przez autorów oświadczenia wykluczające ghostwriting i guest authorship.

Artykuły należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej wraz z oświadczeniem Autora/Autorów, iż:

 • Praca nie została opublikowana, ani nie została złożona do redakcji innego wydawnictwa.
 • Praca została zaaprobowana przez wszystkich współautorów i kierownictwo ośrodka, w którym została wykonana.
 • Autor (autorzy) zgadza się na automatyczne, nieodpłatne przeniesienie wszelkich praw autorskich na wydawcę w momencie zaakceptowania materiałów do publikacji.
 • Ujawniono wszelkie źródła finansowania pracy (badań, których wyniki prezentuje praca).
 • Autor (autorzy) rezygnuje z honorarium i jest gotów pokryć ewentualne koszty wydrukowania kolorowych ilustracji i tłumaczenia na język angielski (weryfikacji po korekcie językowej).
 • Autor (autorzy) deklaruje, iż złożona do Redakcji publikacja została napisana samodzielnie.
 • Przy opracowaniach współautorskich należy (w miarę możliwości) podać szacunkowy – procentowy – wkład pracy poszczególnych autorów.
 • Autor (autorzy) deklaruje, iż publikacja nie narusza patentów, praw autorskich i praw pokrewnych oraz innych zastrzeżonych praw osób trzecich, a jeśli jest inaczej, odpowiedzialność za te naruszenia spoczywa solidarnie na wszystkich autorach bez wyjątku.
 • Autor (autorzy) deklaruje, iż zapoznał się z zasadami ghostwriting i guest authorship, które w przypadku zgłaszanej pracy nie mają zastosowania.

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niedotrzymania powyższych zasad

Wzór formularza oświadczenia o przekazaniu praw autorskich jest wysyłany do autorów, którzy nadesłali prace do Redakcji

Aktualny tom