Journal of Health Policy,
Insurance and Management


Polityka Zdrowotna

PDF журнал

Journal of Health Policy, Insurance and Management XVIII/VIII

Скачать весь объем в формате PDF

PRORITIZATION AS A CONCEPT OF CHANGE IN HEALTHCARE MANAGEMENT

Priorytetyzacja jako koncepcja zarządzania zmianą w ochronie zdrowia

Author

Romuald Holly - Prof., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

ABSTRACT

The aim of considerationspresented in thisarticleisanattempt to define the role of healthpriorities, oratleast the role theycanplay in healthcare/protection management. Hence in the successiveparts of the paper the issuesconcerningthe verysubjectmatter of management – healthcareorganization, the position and significanceof major management tools in thisorganization– healthinsurance, financing, the guaranteedbenefit basket, formal and legalregulations, and healthpriorities, viewed as anemanation of healthcare/protectionstrategy and/orhealthdoctrine. Healthpriorityisunderstood as aninstructionto act in a specificwaytowards a clearlydefinedobjective/task, treated as anobjectora function, whichduring a specified period of timeand/or in specificcircumstancesisconsideredas primary, most important, oratleastpreferred“amongotherequalones”. Actingtowardsthisoverarchingobjective/taskresults in that – as a consequence– everythingthatservesormayserve to attain the objectiveisalsotreated as a priority. Through the interactions and complementaritiesof theseinstruments the possibility to usepriorities on bothidentifiedlevels of healthcare/ protection management isshown: politics– determiningorganizationstructure and developing healthcare/protectionstrategy, and policy – deliveringstrategicobjectives and tasks. Moreover, the connectionsbetween the priorities’ relevance, effectiveness, and efficiency as management tools and theirgenesis, sources, inspirationand motivation, and generallybetweentheirorigins, range and scope, validity, the way of articulation, as well as the interpretationmethodsand outcomesdue to the transfer mainly from the upper to the lowerlevel of management, havebeenshown. The conclusion of the discussionisthatprioritizationis one of the methods to initiate andstimulate the changeprocessflow in healthcare/ protectionused in variouschange management styles, and linked to a variousextent to othermanagement methods; itconsists in (1) settingobjectives, i.e. identifying and articulatingthem, (2) hierarchizingobjectivesconsideringtheirimportance and priority of fulfilment, (3) definingthe methods of attainingobjectives, (4) hierarchizingthe methods of attainingobjectives on the basis of theireffectiveness and efficiency. Whereas the criteria for settingobjectives and selection of the methodsinclude: (1) determinantsof the healthprotection system, whichatthe same timemakeitpossible to identify the most crucialproblemsdetermining (limiting) the effectiveness of itsoperation: epidemiological, formal and legal, economic, ideological, political, social and cultural, religious, humanresourcesand competence-based, infrastructural, social and demographical,organizational and managerial; (2) rules for properorganization of the system: completeness, coherence, complementarity, and compatibility. The articlealsoannounces the publicationof a study on healthpriorities in healthcare/protectionmanagement practice in Poland.

Keywords:

priorytety zdrowotne, instrumenty i narzędzia zarządzania ochroną zdrowia

health priorities, instruments and tools of healthcare management


QUALITY OF HEALTHCARE SERVICES IN THE PROCES OF DETERMININGHEALTHPRIORITIES

Jakość świadczeń zdrowotnych w procesie stanowienia priorytetów zdrowotnych

Author

Anna Rybarczyk-Szwajkowska - Dr, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

ABSTRACT

Providing high qualityhealthcare services is one of the most importantpriorities of a healthcaresystem. Allsubjects of the system, i.e. peopleinvolved in creatinghealth policy of the state (bothatthe national and regionallevel), payers, management staff of health service providers, health service providers and health service recipients, point out a necessity of providingbestpossiblehealthcareservices. The issue of the quality of healthcare services israised in documentsregulating the healthcaresystem. However, the quality of healthcare services isdefined in variousways. Moreover, currentlytoolittlestressisput on makingdetailedmeasurements and assessing the real value of the qualityin the complexprocess of creating the healthcare system. Definitions of thequality of healthcare services and hierarchy of factors (presented in some of them) shapingthisquality, adopted by the authors of thesedocuments, mightexplain a factuallack of plannedstrategies in health policy whichhave a considerableeffect on the quality of healthcare services. Thus, itishighlyimportant to change the perceptionof the quality of healthcare services. Identifying and adopting a universaldefinition of the qualityareessentialsothatthosewhodeterminehealthprioritiescanperceive and treat the abovequalityuniformly and consistently. The aim of the studyis to presenthowsubjectsresponsible for creatingthe healthcare system in Poland and whoaredirectly and indirectlyinvolved in the process of determininghealthpriorities, perceive, define and treat the quality of healthcare services.

Keywords:

jakość, jakość świadczeń zdrowotnych, strategia, priorytety

quality, healthcare quality, strategy, priorities


Legal and financial conditions of feasibility of selected health priorities in the light of the supreme audit office’s (NIK) reports

PRAWNE I FINANSOWE UWARUNKOWANIA REALNOŚCI WYBRANYCH PRIORYTETÓW ZDROWOTNYCH W ŚWIETLE USTALEŃ NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Author

Lila Gniadek - Mgr, Najwyższa Izba Kontroli, Polska

ABSTRACT

Celem artykułu jest przedstawienie realności wybranych priorytetów zdrowotnych w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli. Omówiono najważniejsze akty prawne regulujące w Polsce system ochrony zdrowia oraz dokonano wtórnej analizy wybranych Informacji o wynikach kontroli NIK. Skoncentrowano się na wybranych zadaniach ustawowych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w szczególności przez płatnika publicznego – Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kluczowych dla systemu działań wykonywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz poprawy jakości, efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych. Analiza wykazała słabe punkty polskiego systemu finansowania ochrony zdrowia, a także wyeksponowała elementy, które wymagają znacznej poprawy. Jako priorytetowy wskazano poprawę efektywności systemu w ujęciu całościowym, w związku z obecnymi i prognozowanymi trendami demograficznymi, wzrostem jakości życia, postępującą informatyzacją oraz rozwojem technologicznym.

Keywords:

system ochrony zdrowia, płatnik publiczny, świadczenie zdrowotne, koszt świadczeń, dostępność świadczeń, kadra medyczna

healthcare system, public payer, health benefit, benefit cost, benefit availability, medical staff


The role of voivodeship consultants in the field of healthcare in the process of setting the regional health policy and health priorities in terms of civilization diseases in Poland

ROLA KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH W DZIEDZINIE OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE STANOWIENIA REGIONALNEJ POLITYKI ZDROWOTNEJ I PRIORYTETÓW ZDROWOTNYCH W ASPEKCIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH W POLSCE

Author

Jakub Gierczyński - Dr, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Polska

ABSTRACT

W Polsce polityka zdrowotna powinna być realizowana przez wszystkie resorty oraz interesariuszy,poprzez co zwiększy się efektywność działań i odpowiedzialność za konkretne efekty zdrowotne i społeczne. Za politykę zdrowotną w zakresie chorób cywilizacyjnych muszą zacząć odpowiadać jednostki samorządu terytorialnego, jako najbliższe struktury dla lokalnych społeczności. Warto popierać więc ideę tworzenia i realizacji regionalnych map potrzeb zdrowotnych, szczególnie w zakresie poprawy sytuacji zarządzania chorobami cywilizacyjnymi na poziomie każdego z województw. Kierownicza kadra medyczna powinna odgrywać kluczową rolę w procesie stanowienia polityki zdrowotnej na poziomie kraju i województwa. Nowe zapisy uregulowań prawnych o zdrowiu publicznym i Regionalnych Mapach Potrzeb Zdrowotnych uzasadniają kluczową role kierowniczej kadry medycznej w systemie ochrony zdrowia. Konsultanci wojewódzcy powinni pełnić rolę sędziów kompetentnych i reprezentować środowisko medyczne w procesie stanowienia polityki zdrowotnej na poziomie województwa w zakresie określonej dziedziny terapeutycznej. Konsultanci wojewódzcy mogliby być fundamentalną częścią platformy racjonalnego i opartego na faktach dialogu pomiędzy wszystkimi interesariuszami systemu ochrony zdrowia na poziomie województwa.

Keywords:

konsultant wojewódzki, choroby cywilizacyjne, polityka zdrowotna, priorytety zdrowotne

voivodeship consultant, civilization diseases, health policy, health priorities


Financing as the priority and a sine qua non clause in healthcare

FINANSOWANIE JAKO PRIORYTET I WARUNEK SINE QUA NON W OCHRONIE ZDROWIA

Author

Izabela Rydlewska-Liszkowska -Dr, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

ABSTRACT

Społecznie odpowiedzialnie i racjonalnie zaprojektowane finansowanie ochrony zdrowia winno odzwierciedlać/wspierać realizację wyznaczonych priorytetów zdrowotnych, z drugiej zaś strony granice finansowania skłaniają do wyborów/kompromisów/umów („trade – offs”), które w praktyce powinny przełożyć się na wykonalność priorytetów, zgodnie z zasadą powszechnego dostępu do ochrony zdrowia.

Wyzwania stojące przed politykami i decydentami w zakresie (re)konstruowania finansowania jako elementu systemu ochrony zdrowia, zalecane przez organizacje międzynarodowe, formułuje się w następujących obszarach: mechanizmu finansowania, rozkładu kosztów ochrony zdrowia między uczestnikami systemu, sposobów i instrumentów motywujących uczestników systemu. Pragmatyczne podejście do finansowania ochrony zdrowia może zostać wyrażone poprzez jego funkcje, do których zalicza się: oddziaływanie za pomocą instrumentów finansowych na dostawców produktów ochrony zdrowia w celu stymulacji ich do zachowań, których efektem będzie powszechny dostęp do efektywnej ochrony zdrowia; rozszerzanie ochrony populacji przed takimi obciążeniami finansowymi związanymi z korzystaniem z ochrony zdrowia, które mogłyby doprowadzić do ubożenia gospodarstw domowych, rezygnacji ze świadczeń bądź eliminowania korzystania z części świadczeń; stopniowe wdrażanie zrównoważonego finansowania. Wprowadzaniu zmian ukierunkowanych na synchronizacjęfinansowania z działaniami zmierzającymi do zapewnienia powszechnego dostępu do świadczeń mogą towarzyszyć bariery, wśród których szczególnie trudnymi do przezwyciężenia mogą okazać się: ograniczoność zasobów danego państwa w relacji do potrzeb zdrowotnych populacji, obciążanie kosztami ochrony zdrowia wywołujące ubożenie pacjentów, nieefektywne wykorzystanie zasobów systemu ochrony zdrowia i ich nierównomierne rozlokowanie (między celami, terytoriami, grupami, typami podmiotami ochrony zdrowia). W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo procesu zmian finansowania ochrony zdrowia, ich realizatorzy powinni zyskać wsparcie w postaci: wyników analiz efektywności alternatyw według kryterium koszt-efekt w ujęciu inkrementalnym, wyników analiz kosztów utraconych możliwości jako konsekwencji potencjalnych decyzji, oszacowania potencjalnego wpływu priorytetów na budżet/budżety sektorowe/budżety lokalne, mechanizmów wspierania udziału samorządów lokalnych w określaniu priorytetów (również w aspekcie finansowym), systemu rejestracji i sprawozdawczości finansowej w umożliwiającego kompleksową porównywalność działań/produktów ochrony zdrowia na poziomie lokalnym.

Keywords:

finansowanie ochrony zdrowia, powszechny dostęp do opieki zdrowotnej, zrównoważone finansowanie, priorytety zdrowotne

healthcare financing, universal health coverage, sustainability of financing, health priorities


Regulatory Impact Assessment (RIA) in healthcare policy

OCENA SKUTKÓW REGULACJI W POLITYCE ZDROWOTNEJ

Author

Katarzyna Byszek - Mgr, doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polska

ABSTRACT

Artykuł przedstawia rolę „ocen skutków regulacji” (OSR) załączanych do projektów aktów prawnych w prowadzeniu polityki zdrowotnej. Autorka przyjmuje, że dzięki ciągłości oceny wpływu regulacji jest możliwe nieustanne doskonalenie prowadzonej polityki zdrowotnej. W artykule przedstawiono analizę procesu OSR w Polsce z uwzględnieniem zagranicznych wytycznych i doświadczeń, a także rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia. W artykule zawarto analizę wybranych przykładów OSR w zakresie: diagnozy problemu, określania celów, konsultacji publicznych i mierzenia osiągniętych rezultatów. Wyniki analizy wskazują na możliwość wykorzystania w większym stopniu procesu konsultacji publicznych w celu zebrania danych na temat problemu wymagającego inicjatywy legislacyjnej oraz oszacowania skutków projektowanej regulacji. Wynika stąd także potrzeba pogłębienia diagnozy problemu i uwzględnienia jej w prezentowanej logice interwencji.

Keywords:

ocena wpływu, polityka zdrowotna, lepsze regulacje

impact assessment, health policy, better regulations


Priorytety w polityce zdrowotnej w Polsce - podsumowanie konferencji (Warszawa, 16 czerwca 2016r.)

Author

ABSTRACT

Keywords:


Сьогоднішній номер