Journal of Health Policy,
Insurance and Management


Polityka Zdrowotna

PDF Magazine

Journal of Health Policy, Insurance and Management - Polityka Zdrowotna XXIII/XIII 2019 Suplement

Download the entire volume in pdf

Ideological principles and doctrinal assupmtions of healthcare management in Poland

Zasady ideowe i założenia doktrynalne zarządzania ochroną zdrowia w Polsce

Author

Romuald Holly - Prof., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

ABSTRACT

Niniejsze opracowanie rekomenduje niestandardowe, wobec dominującego od lat w debacie publicznej, traktowanie sposobu organizacji zabezpieczenia zdrowotnego oraz konstrukcji systemu ochrony zdrowia. Odmienność tego podejścia
jest konsekwencją przyjętej tezy, iż praprzyczyną niepowodzeń licznych prób reformowania systemu ochrony zdrowia, jakich doświadczaliśmy w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu, było nietrafne i/lub niekompletne, i/lub niespójne (niekoherentne) formułowanie, i/lub hierarchizowanie idei, zasad i założeń, na których budowano (a następnie reformowano) cały system ochrony zdrowia.
Jest to teza konkurencyjna w stosunku do domniemania leżącego u podstaw praktycznie wszystkich dotychczasowych przedsięwzięć reformatorskich, że źródłem chronicznej niewydolności polskiego systemu ochrony zdrowia jest jakaś określona przyczyna, która ponadto jest możliwa do zidentyfikowania, zdefiniowania i zoperacjonalizowania w sposób
pozwalający na sformułowanie takich założeń organizacji owego systemu, które – dzięki wykluczeniu tejże przyczyny – zapewniają istotną i trwałą poprawę jego wydolności.
Autor opracowania, na podstawie własnych badań prowadzonych w ostatnim ćwierćwieczu, przedstawia katalog najważniejszych błędów, w wyniku których organizacyjny kształt współczesnego modelu ochrony zdrowia oraz jego
charakter, zasady finansowania i funkcjonowania powodują, że jego emanacja – zinstytucjonalizowany system ochrony zdrowia – cierpi na chroniczną niewydolność, a kolejne próby jej przeciwdziałania nieuchronnie kończą się niepowodzeniami. Za praprzyczynę tych niepowodzeń uznaje się wspomniany tutaj niedostatek zasad i fundamentalnych
założeń, z których wynika określony kształt modelu ochrony zdrowia i na których to założeniach model ten winien być oparty, z których również wyrastają wizje przyszłego rozwoju ochrony zdrowia oraz strategiczne plany urzeczywistniania tych wizji. Konsekwencjąowych ułomności jest też brak jednoznacznie wyartykułowanych i właściwie skonfigurowanych
celów i metod ich realizacji, stałych kryteriów priorytetyzowania (przynajmniej ze względu na ważność i pilność) tychże celów i metod, bez których zarządzanie instytucjami ochrony zdrowia staje się chaotyczne i na ogół bezowocne.
Pierwszym warunkiem przerwania ciągu reformatorskich niepowodzeń i zarazem szansą na sukces jest zatem możliwie jednoznaczne wyartykułowanie tych idei i ich interpretacji wynikających ze społeczno-kulturowych imponderabiliów oraz narodowej tradycji i historycznych zaszłości, które stanowią fundament każdego współczesnego systemu zabezpieczeń
społecznych, takich jak: solidaryzm, sprawiedliwość w dostępie do dóbr, czy wolność („do” i „od”). Dopiero na tej podstawie oraz w wyniku rozpoznania pożądanych wartości i potrzeb zdrowotnych może być podjęta próba jednoznacznego
określenia przedmiotu zabezpieczenia zdrowotnego, a także określenia celu, zakresu i metody ochrony zdrowia.
Konfrontacja w ten sposób sformułowanych celów, zadań i metod z wynikiem szacowanych kosztów ich realizacji staje się podstawą przyjęcia najbardziej właściwego modelu ochrony zdrowia, snucia jakichkolwiek wizji rozwoju systemu ochrony zdrowia oraz przygotowywania strategicznych planów urzeczywistniania tych wizji. Postępując w ten sposób, tworzymy racjonalne przesłanki dla właściwej instytucjonalizacji systemu ochrony zdrowia wraz z całym jego oprzyrządowaniem oraz przesłanki formułowania rygorystycznych zasad priorytetyzacji celów, zadań i metod niezbędnych na każdym szczeblu zarządzania ochroną zdrowia, a w szczególności zarządzania systemem charakteryzującym się stałym niedoborem środków.
W pierwszej części opracowania omawiane są najważniejsze ułomności fundamentów polskiego systemu zabezpieczenia zdrowotnego oraz ich negatywne skutki, zaś w kolejnych częściach autor podejmuje próbę: (1) zidentyfikowania, zdefiniowania i zinterpretowania najważniejszych idei leżących u podstaw zabezpieczenia zdrowotnego, (2) opisania znaczenia i roli wartości i potrzeb zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia, (3) przedstawienia roli koszyka świadczeń
gwarantowanych oraz zasad jego konstrukcji i funkcjonowania jako jednego z kluczowych narzędzi zarządzania systemem ochrony zdrowia.

This elaboration recommends adopting an original approach to the way of organizing health protection and the construction of a healthcare system. It is founded on the assumption that the root cause of failure of numerous attempts to reform the healthcare system, which we have gone through in the last quarter of the century, was impertinent and/or incomplete and/or incoherent formulation and/or hierarchization of ideas, principles and assumptions, on which the whole healthcare system was being developed (and then reformed).
It is also a competitive thesis/argument to a presumption underlying practically all the reformatory initiatives so far that the source of the chronic insufficiency of the Polish healthcare system is some specific reason, which is, moreover, possible to be identified, defined and operationalized in a way that will enable to formulate such assumptions for the organization
of that system that – after eliminating this reason – will ensure essential and permanent improvement of its efficiency.
The author of this elaboration presents, mainly on the basis of his own research conducted during the last 25 years, a catalogue of the essential mistakes which affected the organizational shape of the contemporary model of the healthcare
and its character, financing and functioning rules in such a way that the system’s emanation – the institutionalized healthcare system suffers from a chronic inefficiency, and the subsequent attempts to counteract this situation inevitably
end with failure. As the root cause of this failure, the author recognize the already mentioned lack of essential rules and fundamental assumptions, which lead to a specific shape of the healthcare model and on which this model should be based.
Out of these rules, originate also the visions of the future healthcare growth and strategic plans to make these visions come true. These defects also result in the lack of clearly articulated and properly configured goals and methods of theirimplementation, constant prioritization criteria (at least due to urgency and importance) of these goals and methods, without which the management of healthcare institutions becomes chaotic and generally fruitless.

Therefore, the first condition is to articulate these ideas and their interpretations as clearly as possible, the interpretations that stem from the socio-cultural imponderables as well as national tradition and historical past. The ideas which constitute the foundation of every contemporary social security system are: solidarity, fair access to goods or freedom (“to” and
“from”). Only on that basis and due to the recognition of desired values and health needs can an attempt be made to determine unequivocally the subject of health protection, as well as determining the goal, scope and method of
healthcare.
The confrontation of goals, tasks and methods formulated in this way, with the sum of estimated costs of their implementation becomes the foundation for adopting the most appropriate model of healthcare, making any kind
of visions for the growth of a health protection system and preparation of strategic plans to realize these visions. Acting that way, we create rational premises for the proper institutionalization of a healthcare system with all its instrumentation.
And we also create premises for the formulation of rigorous prioritization rules of goal, task and method, indispensable at each level of healthcare management, and in particular of managing a system which is characterized by a permanent shortage of funds/resources.
The first part of the elaboration describes the most significant weaknesses of the foundations of the Polish healthcare system and their negative results; in the following parts, the author is trying to: (1) identify, define and interpret the most important ideas underlying health protection, (2) describe the meaning and the role of values and health needs in a healthcare system, (3) present the role of the guaranteed benefits basket as well as the principles of its functioning and construction as one of the key tools for healthcare management.

 

Keywords :

zarządzanie ochroną zdrowia – zasady, cele, metody wartości i potrzeby zdrowotne w ochronie zdrowia standardy jakości w ochronie zdrowia koszyk świadczeń gwarantowanych

healthcare management – rules, goals, methods values and health needs in healthcare quality standards in healthcare guaranteed benefits basket


Current issue