Journal of Health Policy,
Insurance and Management


Polityka Zdrowotna

PDF Magazine

Journal of Health Policy, Insurance and Management - Polityka Zdrowotna XXII/XII

Download the entire volume in pdf

SOCIAL RISK MANAGEMENT: STAGES OF RISK MANAGEMENT

Социальный риск-менеджмент: этапы антирискового регулирования

Author

Svitlana Berezina
PhD, Associate Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Dr, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina

ABSTRACT

This Paper presents the essence and content of developing and functioning of Social Risk Management stages. Proceeding from the system approach for development, the process of prevention and minimization of Social Risks consequences is divided into successive related stages, differing in their own purposefulness, methodology, and tools, namely into the following stages: Risk Identification and Analysis, Prediction and Assessment of Risk Situation, Selection of Risk Management model, Arrangement of Risk Management, Monitoring and Regulation, Evaluation of results.

 
В статье рассматриваются сущность и содержание этапов построения и функционирования социального риск-менеджмента. Исходя из системного принципа построения, процесс предупреждения и минимизации последствий наступления социальных рисков разделен на последовательные взаимосвязанные этапы, отличающиеся своей целеустремленностью, методологическим и инструментальным наполнением, а именно на такие этапы: выявление и анализ риска, прогноз и оценка рисковой ситуации, выбор модели управления риском, организация антирискового управления, мониторинг и регулирование, оценка результатов.

Keywords :

социальные риски, риск-менеджмент, этапы антирискового управления

Social Risks, Social Risk Management, Risk Management stages


PRODUCT AND PROCESS INNOVATIONS IN THE AREA OF HEALTH INSURANCE IN POLAND ON THE EXAMPLE OF THE INSURANCE OFFER WITH TELEMEDICINE SERVICES

Innowacje produktowe i procesowe w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce - na przykładzie oferty ubezpieczeniowej ze świadczeniami z zakresu telemedycyny

Author

Iwona Borkowska
MSc, PhD student, Collegium of Socio-Economics, Warsaw School of Economics, Poland
Mgr inż., doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

ABSTRACT

W Polsce obserwowane jest rosnące zainteresowanie ofertą ubezpieczeń zdrowotnych, ze względu na problemy, z którymi boryka się system ochrony zdrowia, skutkujące utrudnionym dostępem do świadczeń medycznych dla pacjentów i długimi kolejkami. Jest to efektem między innymi niskich nakładów finansowych na opiekę zdrowotną w naszym kraju – niższych, niż średnie wydatki na ten sam cel w innych krajach europejskich, a co za tym idzie rosnącego niezadowalania kadry medycznej z otrzymywanych wynagrodzeń i migracji do krajów wysoko rozwiniętych o wysokich nakładach na ochronę zdrowia. Dodatkowo w Polsce jest też niekorzystna struktura demograficzna osób wykonujących zawody medyczne. Opisana sytuacja w połączeniu z postępem technologicznym i rosnącymi oczekiwaniami klientów oraz chęcią ich zaspokojenia przez Ubezpieczycieli stała się w Polsce czynnikiem determinującym rozwój innowacji produktowych i procesowych w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych. Wprowadzane przez zakłady ubezpieczeń innowacje mają na celu zapewnienie oczekiwanej przez klientów jakości usług i czasu oczekiwania na usługę medyczną oraz są kluczowe
do osiągnięcia przez nich przewagi konkurencyjnej. Niniejsze opracowanie ma na celu identyfikację i opisanie innowacji produktowych i procesowych w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce na przykładzie oferty ubezpieczeń ze świadczeniami z zakresu telemedycyny, które pozwalają na ułatwienie dostępu do opieki zdrowotnej, skrócenie oczekiwania na usługę a także na dostosowanie oferty ubezpieczeniowej do sytuacji na rynku dostawców usług medycznych.

 
In Poland, there is a growing interest in the health insurance offer, due to the problems faced by the health care system, resulting in hindered access to medical services for patients and long waiting time. This is the effect, among others, of low financial outlays on health care in our country – lower than average expenditure in the same field in other European countries, causing growing dissatisfaction of medical staff from received remuneration and their migration to highly developed countries with high expenditure for health protection. In addition, the demographic structure of medical
professionals is also unfavorable in Poland. The situation described in connection with the technological progress and growing expectations of customers and the desire to satisfy them by the Insurers has become a factor determining the development of product and process innovations in the area of health insurance in Poland. The innovations introduced by Insurance Companies are aimed at ensuring the high quality of services expected by customers, the short time of waiting for a medical service and are crucial to achieving their competitive advantage. This study aims to identify and describe product and process innovations in the area of health insurance in Poland on the example of insurance offer with telemedicine services, which allow to facilitate access to health care, shorten the waiting time for the service and to adjust the insurance offer to the situation on the market of medical services suppliers.

Keywords :

ubezpieczenia zdrowotne, zakłady ubezpieczeń, innowacje

health insurances, Insurance Companies, innovation


Retrospective look on the development of employees education in medical diagnostic laboratories. Participation of academical environments in creation of the profession of laboratory diagnostician and laboratory diagnosticians' self-government in 1989-2001

RETROSPEKTYWNE SPOJRZENIE NA ROZWÓJ KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH LABORATORIÓW DIAGNOSTYCZNYCH. UDZIAŁ ŚRODOWISK AKADEMICKICH W TWORZENIU ZAWODU I SAMORZĄDU DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W LATACH 1989-2001

Author

Patrycja Trzeciak
MSc, Department of Laboratory Diagnostics, University Clinical Hospital in Wroclaw, Poland
Mgr, Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Polska

 
Henryk Owczarek
PhD, Department of Clinical Chemistry, Medical University of Wroclaw, Poland
Dr, Zakład Chemii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska

ABSTRACT

W 1989 r. Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Izb Diagnostów Laboratoryjnych podjął pracę legislacyjną nad projektami ustaw o zawodzie i samorządzie diagnostów laboratoryjnych. Uchwalenie przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2001 r. ustawy o diagnostyce laboratoryjnej usankcjonował starania OKOIDL i wszystkich podmiotów wspierających tę inicjatywę. Artykuł prezentuje wpływ aktywności studentów analityki medycznej i kadry dydaktycznej reprezentującej wyższe uczelnie medyczne w Polsce na proces formowania poparcia społecznego dla idei wyodrębnienia zawodu i samorządu diagnostów laboratoryjnych na drodze ustawowej.

 
In 1989 All-Polish Establishment Committee of Laboratory Diagnosticians’ Chambers took legislative actions over the projects of bills on the laboratory diagnostician’s profession and laboratory diagnosticians’ self-government . By enacting the bill on laboratory diagnostics on 27th July 2001 the Sejm of the Republic of Poland sanctioned efforts of All-Polish Establishment Committee of Laboratory Diagnosticians’ Chambers and other parties supporting the initiative. The article presents the influence of students and academic staff activity representing higher medical universities in Poland on the process of forming public support for the idea of separation of the laboratory diagnostician’s profession and laboratory diagnosticians’ self-government on legal path.

Keywords :

Kształcenie przeddyplomowe na kierunku analityka medyczna, Oddział Analityki Medycznej, Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Izb Diagnostów Laboratoryjnych, Rada Wydziału Farmaceutycznego, samorząd diagnostów laboratoryjnych, zawód diagnosty laboratoryjnego

Pre-graduate education on medical analytics specialization, Medical Analytics Division, All-Polish Establishment Committee of Laboratory Diagnosticians’ Chambers, Pharmaceutical Faculty Council, self-government of laboratory diagnosticians, profession of laboratory diagnostician


OBESITY - THE EPIDEMIC OF THE XXI-ST CENTURY – CAN YOU FIGHT IT WITH FISCAL METHODS?

OTYŁOŚĆ – EPIDEMIA XXI WIEKU – CZY MOŻNA Z NIĄ WALCZYĆ METODAMI FISKALNYMI?

Author

Artur Jeschke
MSc, Military Institute of Medicine, Poland
Mgr, Wojskowy Instytut Medyczny, Polska

ABSTRACT

Artykuł przedstawia problem epidemii otyłości i sposoby walki z tą chorobą. Jednym z działań państwa w tym zakresie może być odpowiednio kształtowana polityka fiskalna dotycząca opodatkowania artykułów z dużą zawartością cukrów, soli, tłuszczów, takich jak np. chipsów i napojów słodzonych. Praktyka życia społecznego wskazuje, że polityka fiskalna odnosi pewne sukcesy w kształtowaniu postaw konsumpcyjnych społeczeństwa, lecz niesie również ryzyko skutków negatywnych w postawach konsumpcyjnych i dla rozwoju gospodarczego.

 
The article presents obesity epidemic problem and ways to prevent this disease. One of the actions of the state in this area may be a properly shaped fiscal policy concerning the taxation of food items with a high content of sugars, salt, fats, crisps and sweetened beverages. Everyday social life indicates that fiscal policy is successful in shaping consumer attitudes anyhow it could also affect negatively consumer attitudes and economic development.

Keywords :

otyłość, polityka fiskalna, podatki

obesity, fiscal policy, taxes


Diagnostic information as a basic element in a paediatric clinical decision

INFORMACJA DIAGNOSTYCZNA JAKO PODSTAWOWY ELEMENT W PEDIATRYCZNEJ DECYZJI KLINICZNEJ

Author

Teresa Jamróz
MD,”Bukowiec” Hospital in Kowary, Poland
lek., Szpital „Bukowiec” w Kowarach, Polska

Aleksandra Jonkisz
MD, Clinical Hospital in Lublin, Poland
lek., Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Poland
 
Krystian Krzemianowski
MD, University Hospital in Wrocław, Poland
lek., Szpital Uniwersytecki we Wrocławiu, Polska
 
Monika Kordyś
MD, University Hospital in Wrocław, Poland
lek., Szpital Uniwersytecki we Wrocławiu, Polska
 
Maciej Główczak
MD, University Hospital in Wrocław, Poland
lek., Szpital Uniwersytecki we Wrocławiu, Polska
 
Dorota Polak-Jonkisz
Prof., University Hospital in Wrocław, Poland
Dr hab. n. med., Szpital Uniwersytecki we Wrocławiu, Polska

ABSTRACT

Codzienna praca lekarza nierozerwalnie związana jest z wykonywaniem badań dodatkowych, które służą do potwierdzania lub zaprzeczenia podstawowej hipotezy diagnostycznej oraz monitorowania leczenia. Decyzję kliniczną podejmuje się na podstawie informacji otrzymanych z trzech źródeł: wywiadu lekarskiego, badania lekarskiego oraz ewentualnych badań diagnostycznych. O ile dwa pierwsze w oczywistych przypadkach mogą występować samodzielnie, o tyle rozszerzenie diagnostyki o badania dodatkowe ma sens tylko z innymi elementami konsultacji lekarskiej, bo tylko wówczas można poprawnie zinterpretować wyniki oraz zaplanować kolejne.

The daily work of the physician is inseparably connected with the performance of additional tests that serve to confirm or deny the basic diagnostic hypothesis and treatment monitoring. Clinical decisions are made on the basis of the information received from three sources: medical history, medical examination and possible diagnostic examinations. While the first two in obvious cases can be alone, the extension of the diagnosis to additional tests makes sense only with other elements of the medical consultation, because only then physician can correctly interpret the results and plan the next ones.

Keywords :

informacja diagnostyczna, badania laboratoryjne, lekarz pediatra, dzieci

diagnostic information, laboratory tests, pediatrician, children


SIMULATION ROLE-PLAYING GAMES IN VOCATIONAL TRAINING

СИТУАТИВНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИИ

Author

Vitaliy Nechyporenko
PhD, Professor of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Dr, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina

ABSTRACT

The constantly increasing flow of relevant professional information creates the need for a systematic assimilation of new knowledge, disregarding the type of activity a person does. There are traditional types of classroom teaching i.e. lectures, seminars, debates, and colloquiums and additionally modern pedagogy offers self-training. Their goal is to acquire and
consolidate knowledge. Apart from having the knowledge it is essential to know how to use and apply skills required by the practice. The popular way to develop skills and make the student more flexible in future practical activities is the usage of case studies (solving practical problems). Whereas trainings (i.e. development of skills by a method of repetition of performance of typical practical tasks) are more applicable in business environment. Psychologists and management specialists are paying more and more attention to emotional intelligence i.e. the ability to understand and manage the emotions of one's own and the other's interlocutor in the process of business communication. This choice results from the thorough analysis of the business practice. It is known that the higher hierarchical position gives the greater importance of emotional intelligence if compared with professional knowledge.
The article deals with the educational procedure for mastering and consolidating knowledge, acquiring skills and translating them into acquired habits. The main method of active learning is offered by simulation roleplaying games, that together with the consolidation of acquired knowledge develop the skills of business communication and different components of emotional intelligence. In the student environment, we will deal with the is a simulation game in the beginning of the laboratory class. The advantage of such a game is that within 15 minutes each of the students (divided in pairs) give their answers in written form. Then all the participants evaluate the answers of their colleagues. After that, they jointly evaluate each other's answers and prepare, if necessary, the right answer or give comments, if there is no consensus among them. As the result one acquires: objective assessment and consolidation of students' knowledge; there is an improvement of the students’ business communication skills, and there is an opportunity to go into the in-depth discussion of the lab’s main topic. The application of this tool in the computer classroom simplifies the work of a teacher, and also enables one to monitor the online course and store the students' answers to analyze how successfully they have mastered the course. For the application in the business training settings there is an advanced simulation roleplaying game called "Carousel Training-Control". It is protected by author’s patent as utility model. In this case there is an opportunity for each training participant to practice and thus develop a certain skill interacting with other participants in a row. Each partner evaluates one’s performance according to the set of indicators. There are three examples of sales situations given: "Curious client wants to insure", "Aggressive client" and "The client doubts". Because this active learning method helps to learn the short, fast, accurate and unambiguous answers it can be applied in various fields of activity: medicine, construction industry, engineering and sales, personnel training. Additionally, it can be applied for the industries that require the decision-making skills underthe extreme conditions (e.g. nuclear energy production, aviation, sea shipping etc.).

 
Постоянно возрастающий поток профессионально важной информации создаёт необходимость системного усвоения новых знаний, каким бы видом деятельности человек не занимался. В студенческой среде современная педагогика кроме самоподготовки предлагает такие традиционные виды аудиторного обучения как лекции,
семинары, диспуты, коллоквиумы. Их целью есть получение и закрепление знаний. Успешная практическая деятельность кроме наличия знаний предполагает умение ими пользоваться и навыки, т.е. автоматическое применение этих умений. С целью развития умений и большей адаптации студента к будущей практической деятельности популярными стали выполнение учебных кейсов (решение практических задач). А в бизнес-среде – тренинги – наработка навыков методом повторения выполнения типовых практических заданий. Вместе с тем, в последние десятилетия, анализируя результаты профессиональной деятельности, психологи и специалисты
по менеджменту всё больше внимания уделяют эмоциональному интеллекту – умению в процессе делового общения понимать эмоции собственные и собеседника и управлять ими. При этом, чем выше занимаемая должность, тем большее значение имеет эмоциональный интеллект в сравнении с профессиональными знаниями интел-лекта. В студенческой среде это игра, которая проводится в начале семинара. Преимущества этой игры в том, что в течение 15-ти минут каждый из студентов (играют все по парам) письменно отвечает на поставленный вопрос. Затем каждый оценивает ответ своего коллеги. После этого уже совместно они оценивают ответы друг друга и готовят, при необходимости, правильный ответ или дают комментарии, если согласия не достигнуто. Результатом этого метода работы на семинаре есть объективная оценка и закрепление знаний студентов, развитие навыков делового общения, а также возможность в продолжении семинара переходить к более углубленному обсуждению темы. Применение этого метода в компьютерном классе значительно упрощает работу преподавателя, а также позволяет в режиме онлайн удаленно контролировать ход семинара и архивировать ответы студентов для
анализа усвоения дисциплины. Для применения в бизнессреде предлагается усовершенствованная ситуативноролевая игра «карусельный тренинг-контроль», которая была запатентована автором
как полезная модель. Суть ее в том, что в одной и той же смоделированной ситуации игрок, поочередно с разными партнерами, отрабатывает определенный навык. При этом каждый партнер оценивает его по нескольким показателям. На примере продаж в страховании приводятся три варианты применения карусельного тренинг-
контроля: «Любопытный клиент желает застраховаться», «Агрессивный клиент» и «Клиент сомневается».
Учитывая то, что хорошо усвоенные знания предполагают короткий, быстрый, точный и однозначный ответ, этот метод активного обучения может быть применен в различных сферах деятельности: в медицине, строительстве, машиностроении и продажах, а также при подготовке персонала, от которого требуется принятие решений в экстремальных условиях (атомнаяэнергетика, авиация, мореходство и др.).

Keywords :

активный метод обучения, эмоциональный интеллект, ситуативно-ро- левая игра, интерактивность, карусельный тренинг-контроль, интеллектуальные про- дажи, страхование, работа с возражениями

active teaching method, emotional intelligence, simulation role-playing game, interactivity, carousel training control, intellectual sales, insurance, work with objections


Current issue