Journal of Health Policy,
Insurance and Management


Polityka Zdrowotna

PDF Magazine

Journal of Health Policy, Insurance and Management - Polityka Zdrowotna XXI/XI

Download the entire volume in pdf

CROWDSOURCING AS A TOOL FOR RISK MANAGEMENT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF PHARMACEUTICAL COMPANIES

„Crowdsourcing”, jako narzędzie zarządzania ryzykiem w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa farmaceutycznego

Author

Grzegorz Mączyński
Counsel, Law Firm Grzegorz Mączyński: Sciencelegal.com; Expert cooperating with the platform: ScienceShip.com, Poland
Adw.,Kancelaria Adwokacka Grzegorz Mączyński: Sciencelegal.com; Ekspert współpracujący z platformą: ScienceShip.com, Polska

ABSTRACT

W artykule zdefiniowane zostało pojęcie „crowdsourcing’u”. Przedstawiono w nim, że uzyskanie zwrotu środków finansowych zainwestowanych w działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstwa farmaceutycznego jest uzależnione od realizacji odpowiednio ryzyka: 1) inwestycyjnego, 2) organizacyjno-czasowego, 3) braku zapewnienia dostępności produktu, 4) formalno-prawnego, 5) braku dostosowania produktu do praktycznych wymogów systemu ochrony zdrowia, 6) braku skuteczności lub bezpieczeństwa produktu. Następnie przedstawiono „crowdsourcing” jako narzędzie zarządzania i minimalizacji wskazanych powyżej, poszczególnych ryzyk.

The article defines the concept of 'crowdsourcing'. It indicates that obtaining a return on funds invested in a pharmaceutical company's research and development activity depends on risks associated with, respectively: 1) investment, 2) organisation and time, 3) failure to provide availability of a product, 4) formal and legal aspects, 5) failure to adjust the product to practical requirements of the healthcare system, 6) lack of safety or efficacy of the product. Subsequently, the author presents crowdsourcing as a tool for management and mitigation of the specific risks indicated above.
 
 

Keywords :

„crowdsourcing”, finansowanie, ryzyko, otwarta innowacja, Internet, produkt, lek, wyrób medyczny, ochrona zdrowia, przedsiębiorstwo farmaceutyczne

crowdsourcing, financing, risk, open innovation, the Internet, product, drug, medical device, healthcare, pharmaceutical company


A comprehensive program to improve patient adherence in elderly patients - a case study

KOMPLEKSOWY PROGRAM POPRAWY PRZESTRZEGANIA ZALECEŃ TERAPEUTYCZNYCH PRZEZ PACJENTÓW W WIEKU STARSZYM – STUDIUM PRZYPADKU

Author

Krystyna Walendowicz
MSc, PhD student, Collegium of Socio-Economics, Warsaw School of Economics, Poland
Mgr, doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,Polska

Przemysław Kardas
Prof., Medical University of Lodz, Poland
Prof., Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

ABSTRACT

W ciągu ostatnich lat obserwuje się przyspieszony proces starzenia się populacji polskiej. Konsekwencje tego procesu prowadzą do gwałtownego wzrostu liczby osób chorujących na schorzenia przewlekłe, w tym w szczególności - pacjentów obciążonych wielochorobowością. Wielochorobowość jest czynnikiem, przyczyniającym się do niesystematycznego leczenia, czyli do powstawania zjawiska określanego mianem nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych. Międzynarodowe badania porównawcze wskazują, że częstość nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych jest w Polsce szczególnie duża. Pomimo to, do tej pory nie wprowadzono w naszym kraju na większą skalę interwencji, mających poprawić systematyczność leczenia się pacjentów. Mając to na uwadze, w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. S. Jasińskiego w Zakopanem postanowiono opracować i pilotażowo wdrożyć wielodyscyplinarny program poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie założeń, sposobu opracowania, ostatecznego kształtu oraz wyników tego programu. Metody: Z wykorzystaniem metodologii zarządzania
strategicznego, zdefiniowano główny cel operacyjny, i cele pomocnicze projektu. Do projektu włączono pacjentów w wieku 60 i więcej lat pochodzących z terenu całej Polski, trafiających w latach 2016-2017 do szpitala na cykl stacjonarnego leczenia rehabilitacyjnego, w łącznej liczebności 1.000 osób. Z wykorzystaniem elementów pracy zespołowej oraz szkoleń teoretycznych prowadzonych przez eksperta, utworzono multidyscyplinarny zespół medyczny do uszczegółowienia i wdrożenia interwencji realizowanej w ramach programu, w tym między innymi opracowano model postępowania
w pracy z pacjentami w wieku starszym oraz przygotowano innowacyjne narzędzia niezbędne do realizacji projektu – ankietę ewaluacji przedszpitalnej, indywidualny plan terapii pacjenta 60+ oraz listę kontrolną do stosowania w celu poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez każdego z realizatorów programu, a także narzędzie ankietowe pozwalające ocenić trwałość rezultatów programu. Wyniki: Przydatność poszczególnych elementów interwencji realizowanej w ramach programu została ocieniona bardzo wysoko (74,0% ankietowanych uznało interwencję realizowaną
przez dietetyka jako „bardzo przydatną” lub „przydatną”, w przypadku interwencji realizowanych przez fizjoterapeutę było to – 81,3%, psychoterapeutę – 64,7%, pielęgniarkę – 76,7% oraz lekarza w zakresie terapii – 80,0%). Dodatkowo w ocenie pacjentów, którzy przystąpili do programu, zindywidualizowana terapia realizowana przez personel medyczny (dietetyka, fizjoterapeuty, psychoterapeuty, pielęgniarki oraz lekarza) pozytywnie wpływała na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych
w zakresie diety, fizjoterapii, psychoterapii, pielęgnacji i terapii lekowej. Fakt ten potwierdzają wyniki badania - pacjenci zapytani o wpływ indywidualnej pracy personelu medycznego ocenili, iż przestrzeganie zaleceń leczenia stało się dla nich „dużo łatwiejsze” lub „łatwiejsze” w odpowiednio 67,3%, 77,3%, 56,0%, 74,0% i 77,3%). Wnioski: Opracowany w ramach niniejszego projektu kompleksowy program poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów w wieku starszym stanowi przykład rozwiązania problemu, jakim jest nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez obarczone wielochorobowością osoby starsze. Efektywność tego programu wymaga obiektywnej oceny w warunkach badania klinicznego. Program ten, ze stosownymi modyfikacjami, może być adoptowany w przypadku innych schorzeń.

In recent years, the process of aging of the Polish population has intensified. As a consequence, the number of people suffering from chronic diseases has increased dramatically, which is particular true for patients with multimorbidity. This in turn, is a well-known factor contributing to the patient non-adherence. International comparative research indicates that the prevalence of non-adherence is particularly high in Poland. In spite of this, no intervention has been introduced in our
country so far to improve the regularity of patient treatment. With this in mind, at the Provincial Rehabilitation Hospital S. Jasinski (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjnyim. S. Jasińskiego) in Zakopane, it was decided to develop and pilot a multidisciplinary program to improve patient adherence.
The aim of this paper is to present the background, methods, the final layout and results of this program. Methods: With the use of the strategic management methodology, the main operational objective and the auxiliary objectives of the project have been defined. Patients aged 60 and over from all over Poland, hospitalized for a course of stationary rehabilitation treatment in the years 2016-2017 were included, to reach a total number of 1,000 people. Using the elements of teamwork and theoretical training provided by an expert, a multidisciplinary medical team was prepared to refine and implement the intervention implemented under the program, including a model for dealing with elderly patients, as well as the innovative tools necessary to implement the project - a pre-hospital evaluation questionnaire, an individual 60+ patient therapy plan, and a control list for use in order to improve patient adherence by each program team member, as well as a questionnaire to assess the sustainability of the program results. Results: In accordance with the adopted methodology, the main
operational objective of the project was defined to improve the long-term adherence to therapeutic recommendations after termination of stationary treatment by multimorbid patients aged 60+ due to the implementation of the a multidimensional targeted intervention by multidisciplinary medical team. The scope of the intervention designed to be implemented in patients at increased risk of nonadherence included activities carried out as individual meetings, and group meetings with a dietitian, physiotherapist, psychologist, nurse and doctor, as well as activities carried out jointly by a multidisciplinary
team, concluded with the written therapeutic recommendations formulated by team members and provided to the patient. Conclusions: A comprehensive program developed within the framework of this project to improve adherence in elderly patients is an example of a holistic solution to the complex problem of non-adherence in multimorbid elderly patients. The effectiveness of this program requires an objective assessment under the conditions of the clinical trial. This program,
with appropriate modifications, can be adopted for other clinical scenarios.

Keywords :

ludzie starsi, choroby przewlekłe, przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, Narodowy Program Zdrowia

elderly, chronic conditions, patient adherence, National Health Program in Poland


ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE HEALTHCARE SECTOR IN UNITED ARAB EMIRATES

Kultura organizacyjna w sektorze ochrony zdrowia Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Author

Edyta Skibińska
PhD, Coordinator for Hospital & Health Care Management and Insurance & Risk Management, College of Business Administration, American University in the Emirates, United Arab Emirates
Dr, Koordynator ds. zarządzania szpitalem, opieką zdrowotną oraz ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem, Kolegium Administracji Biznesowej, Amerykański Uniwersytet w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

ABSTRACT

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) to stosunkowo młoda federacja siedmiu różnych Emiratów oraz Rady Współpracy Zatoki (ang. Gulf Cooperation Council – w skrócie GCC). Celem artykułu było określenie roli oraz znaczenia kultury organizacyjnej w systemie ochrony zdrowia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W artykule przedstawiono różne definicje oraz typologie referencyjnych modeli kultury organizacyjnej. Autorka wskazuje, iż współcześnie zarządzanie kulturą organizacyjną jest obok zmian strukturalnych, istotną częścią reform systemów ochrony zdrowia, dotyczących poprawy jakości usług zdrowotnych. Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów wśród menedżerów, dyrektorów, lekarzy, pielęgniarek oraz personelu administracyjnego sektora ochrony zdrowia w ZEA. Badanie miało na celu identyfikację specyficznych cech kultury organizacyjnejsystemu ochrony zdrowia ZEA. Kluczowym wnioskiem z badań było ustalenie, iż objęte badaniem placowki opieki zdrowotnej były zarządzane w hybrydowy modelu kultury organizacyjnej. Model ten wyraźnie charakteryzuje się współdominacją „hierarchii” i „kultury” rynkowej. Istnienie kultur „klanu” i „adhokracji”50 – w świetle wyników badania - było względnie ograniczone, przy czym zaobserwowano różnice w ocenie kultury „klanów” między rdzennymi mieszkańcami ZEA a napływowymi.

The United Arab Emirates (UAE) is a relatively young federation of seven distinct Emirates and a member of the Gulf Cooperation Council (GCC). This study explores the role of organizational culture and assesses its impact on healthcare services in UAE. It analyzes the challenges of defining the notion of organizational culture in the organization and concentrate on models as well typologies used in reference materials.
Managing organizational culture has become a vital part of health system reform as well may influence on the quality of the services provided. Health systems is a complex process and health policies are mostly concerned with improving the quality of healthcare. Structural reforms are important; however, they are not usually sufficient in themselves to deliver
tangible improvement in the quality of care, cultural change needs to be addressed alongside structural reorganization and systems reform to bring about a culture in which excellence can flourish.
The researcher collected the primary data in a field study, using a semi-structured interview conducted with a sample of managers, directors, physician, nurses and administrative staff working in healthcare sector in UAE. She discusses and examines the characteristics of the organizational culture.
The key conclusion of the research was the finding that those healthcare settings were ruled by a hybrid cultural model distinctly typified by the co-domination of hierarchy as well market culture, emphasizing rigid controls combined with external focus and a powerful performance direction. The existence of clan as well adhocracy cultures was relatively limited with differences in the assessment of clan culture between UAE nationals and other nationality groups.

Keywords :

kultura organizacyjna, zarządzanie w ochronie zdrowia

organizational culture, healthcare management


Influence of the increase in salaries of healthcare sector employees on the material situation of their households

WPŁYW WZROSTU UPOSAŻEŃ PRACOWNIKÓW SEKTORA OCHRONY ZDROWIA NA SYTUACJĘ MATERIALNĄ ICH GOSPODARSTW DOMOWYCH

Author

Iwona Orkiszewska
MSc, PhD student, Collegium of Socio-Economics, Warsaw School of Economics, Poland
Mgr, doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

ABSTRACT

W artykule przedstawiono podstawowe tendencje zmian w wynagradzaniu pracowników służby zdrowia w latach 2015-2018, a także wpływ tych zmian na ich sytuację materialną i poziom satysfakcji. Na podstawie przyjętego kryterium oceny jakim był średni dochód brutto na osobę w rodzinie stwierdzono, że wprowadzone w życie przez kolejnych ministrów zdrowia ustawy, rozporządzenia i porozumienia z poszczególnymi grupami zawodowymi spowodowały znaczące wzrosty dochodów pracowników publicznego sektora ochrony zdrowia, wpływając korzystnie na poprawę sytuacji materialnej
ich gospodarstw domowych. Jednakże reakcje tych pracowników wskazują na znaczne ich niezadowolenie – szczególnie pielęgniarek, położnych oraz ratowników medycznych. Jako przyczyny tego stanu rzeczy autorka artykułu wskazuje niższy poziom i tempa wzrostu płac w branży medycznej niż w innych branżach w analizowanym okresie.

The article presents basic trends in changes in the remuneration of health care workers in 2015-2018, as well as the impact of these changes on their financial situation and level of satisfaction. On the basis of the adopted assessment criterion, which was the average gross income per capita in the family, it was found that the Acts, Regulations and Agreements with individual professional groups implemented by Ministers of Health caused significant increases in income of employees in the public health care sector, favorably improving the material situation of their farms households. However, the reactions of these employees indicate their considerable dissatisfaction - especially nurses, midwives and paramedics. As the reason for this state of affairs, the author of the article indicates a lower level and rate of wage growth in the medical industry than in other industries in the analyzed period.

Keywords :

podmiot leczniczy, wzrost wynagrodzeń, personel medyczny

medical entity, salary increase, medical staff


SATISFACTION WITH PRIMARY HEALTHCARE DOCTOR'S SERVICES ACCORDING TO THE PATIENTS OF SELECTED HOSPITALS IN THE LUBLIN MACROREGION

Satysfakcja z usług lekarskich podstawowej opieki zdrowotnej w opinii pacjentów wybranych placówek w makroregionie Lubelskim

Author

Ewa Humeniuk
PhD, Institute of Speech Pathology and Rehabilitation, Medical University of Lublin, Poland
Dr, Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska

Paulina Mazurek
MSc student, Institute of Speech Pathology and Rehabilitation, Medical University of Lublin, Poland
Magistrantka, Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
 
Katarzyna Pawlikowska-Łagód
MSc, PhD student, Department of Ethics and Human Philosophy, Medical University of Lublin, Poland
Mgr, doktorantka, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
 
Olga Dąbska
MSc, PhD student, Institute of Speech Pathology and Rehabilitation, Medical University of Lublin, Poland
Mgr, doktorantka, Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska

ABSTRACT

Wstęp: W życiu każdego człowieka odpowiednio realizowana opieka zdrowotna odgrywa kluczową rolę dla prawidłowego funkcjonowania. W wielu środowiskach poziom opieki medycznej, a zwłaszcza, jakość świadczonych usług zdrowotnych staje się coraz częściej podejmowanym tematem dyskusji. Opiniowanie dotyczy zwłaszcza lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy inicjują wszelkie kontakty pacjenta z personelem medycznym. Celem pracy było wysondowanie opinii pacjentów wybranych placówek systemu ochrony zdrowia makroregionu Lubelskiego na temat satysfakcji ze świadczeń udzielanych im przez lekarzy POZ. Wyniki prezentowanego w artykule sondażu posłużą do opracowania projektu badań w tym zakresie obejmujących próbę mieszkańców całego województwa lubelskiego. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 100 pacjentów placówek udzielających świadczeń o charakterze podstawowej opieki zdrowotnej: NZOZ Ośrodek Zdrowia w Czemiernikach i Przychodnia Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz. Analizy materiału badawczego dokonano przy użyciu programu IBM SPSS Statistics. Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowana większość badanych korzysta ze świadczeń lekarza POZ kilka razy w roku. Znacznie więcej kobiet (85,2%) niżeli mężczyzn (56,5%) jest zdania, że lekarz POZ zapewnia wysoką kompleksowość oferowanych świadczeń. Dostrzeżono, iż wraz z wiekiem zadowolenie z kompleksowości świadczeń lekarza POZ spada. Pełnym zaufaniem swojego lekarza darzyło 47,2% kobiet i 30,4% mężczyzn. Wnioski: Przeprowadzone przez autorów badania pozwalają zobrazować tylko niewielką część problemu jakim jest satysfakcja ze świadczeń lekarza podstawowej opieki medycznej. Wyniki badania uprawdopodabniają tezę o kompleksowości świadczeń realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Jednak, aby jednoznacznie stwierdzić, iż ogólny poziom zadowolenia mieszkańców makroregionu Lubelskiego z kompleksowości usług udzielanych przez lekarza POZ jest wysoki, należy przeprowadzić analizę w skali całego województwa.

Introduction: Good health care is essential for human beings' proper functioning in everyday life. The subject of quality level of health care and provided services is getting more and more popular during conversations in many facilities. Primary health care doctors are the most exposed to opinions as they initiate patients' further contacts with medical personnel. The goal of work was to assess the opinion of Lublin residents regarding satisfaction with primary health care doctor's services. Material and methods: The surveyed group consisted of 100 patients from facilities providing primary health care services: NZOZ Ośrodek Zdrowia in Czemierniki and Przychodnia 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ in Lublin. Authorial questionnaire was the research tool. Analysis of the gathered data was done using IBM SPSS Statistics software. Results: The research concludes that majority of the surveyed use services of primary health care doctors a few times a year. Many more women (85,2%) than men (56,5%) claim that primary health doctors provide services of high comprehensiveness. It was noticed that as the age increases the satisfaction with the provided services decreases. 47,2% of women and 30,4% of men put total trust in their doctors. Conclusions: The conducted research allows to present only a fraction of the bigger issue which is satisfaction with general practitioners' services. In order to prove that Lublin macroregion residents' overall satisfaction with general practitioners' services is high, a study needs to be conducted which takes into consideration the whole Voivodeship.

Keywords :

lekarz, satysfakcja, zaufanie, kompleksowość

physician, satisfaction, trust, comprehensiveness


Methods of limiting and disclaiming liability by insurers in contracts for health risks

SPOSOBY OGRANICZANIA I WYŁĄCZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ W UMOWACH DOTYCZĄCYCH RYZYKA UTRATY ZDROWIA

Author

Barbara Foczpaniak
MSc, PhD student, Collegium of Socio-Economics, Warsaw School of Economics, Poland
Mgr, doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,Polska

Katarzyna Kędzior
MSc, Medical University of Lodz, Poland
Mgr, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 
Katarzyna Robaczyńska
MSc, PhD student, Medical University of Lodz, Poland
Mgr, doktorantka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

ABSTRACT

Artykuł analizuje najczęściej, współcześnie stosowane przez ubezpieczycieli sposoby ograniczania lub unikania odpowiedzialności, polegające na wprowadzaniu do umów ubezpieczenia ryzyka utraty zdrowia niedozwolonych, tzw. klauzul abuzywnych. Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące niedozwolonych postanowień umownych mają na celu ochronę interesu słabszej strony umowy, za jaką uznaje się konsumenta, oraz wymuszenie przestrzegania przez zakład ubezpieczeń, jako silniejszego kontrahenta wierności zasadom uczciwości i rzetelności. Ogólne warunki ubezpieczenia
od 2002 roku podlegają kontroli prowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Proces ten ma zapewnić prawidłowość w podejmowaniu decyzji oraz ochronę przed niekorzystnymi skutkami postanowień. Problem nieuczciwych praktyk ubezpieczycieli szczególnie dotyka ubezpieczeń zdrowotnych. Poza klauzulami abuzywnymi częstymi sposobami ograniczania odpowiedzialności przez ubezpieczycieli jest również manipulacja wysokością sumy ubezpieczenia oraz wysokością składki. Artykuł prezentuje przykłady niedozwolonych klauzul, rażąco naruszających dobre obyczaje oraz interesy konsumentów.

The article presents some methods of limiting or avoiding liability by insurers, which are prohibited contractual provisions, i.e. abusive clauses in agreements concerning health care risks. The provisions of the Civil Code on prohibited contractual provisions are aimed at protecting the interests of the weaker side, the consumer, and enforcing the contractors compliance with the principles of integrity and reliability. Since 2002, the general insurance conditions are the subject to be controled by the Authority of Competition and Consumer Protection. This process is to ensure correctness in decisions and protect against adverse consequences of the provisions. The problem of unfair insurance practices particularly affects health insurance. Frequent methods of limiting liability by insurers are the manipulation of the amount of the sum insured and the amount of the insurance premium. The article presents examples of prohibited clauses, grossly violating good customs and consumer interests.

Keywords :

klauzule abyzywne, kodeks cywilny, ubezpieczenie, ochrona konsumenta

abusive clauses, civil code, insurance, consumer protection


Current issue