Journal of Health Policy,
Insurance and Management


Polityka Zdrowotna

e-czasopismo

Journal of Health Policy, Insurance and Managment - Polityka Zdrowotna XX/X

Pobierz cały tom w pdf

ASSESSMENT OF THE HEALTHCARE SYSTEM IN UKRAINE AND WAYS OF ITS REFORMATION BY FUTURE MEDICAL SPECIALISTS

Ocena systemu opieki zdrowotnej na Ukrainie i sposobów jego reformowania w opinii przyszłych specjalistów medycznych

Autor

Tetiana Gruzieva
Prof., Bogomolets National Medical University, Ukraine
Prof., Bogomolets Narodowy Uniwersytet Medyczny, Ukraina

Natalia Hrechyshkina
PhD, Bogomolets National Medical University, Ukraine
Dr, Bogomolets Narodowy Uniwersytet Medyczny, Ukraina
 
Tetiana Kurylo
PhD, Bogomolets National Medical University, Ukraine
Dr, Bogomolets Narodowy Uniwersytet Medyczny, Ukraina
 
Hanna Inshakova
PhD, Bogomolets National Medical University, Ukraine
Dr, Bogomolets Narodowy Uniwersytet Medyczny, Ukraina
 
Violetta Dubovyk
PhD, Bogomolets National Medical University, Ukraine
Dr, Bogomolets Narodowy Uniwersytet Medyczny, Ukraina

ABSTRAKT

The current state of health care in Ukraine according to the statistics of the Ministry of Health of Ukraine and the State Statistics Service of Ukraine was analyzed in the article. A comparative analysis of health care financing of Ukraine and the countries of the European region according to the European database "Health for All" was conducted and the dynamics and trends of these processes were revealed.
In order to increase the availability and quality of medical services for the population, a survey of future health care professionals was conducted. The main problems of the medical industry of Ukraine and directions of its reform were determined.

Autorzy artykułu analizują aktualny stan ochrony zdrowia na Ukrainie na podstawie statystyk Ministerstwa Zdrowia Ukrainy i Statystyki Państwowej Służby Ukrainy. Analiza porównawcza dotyczy finansowania zdrowia na Ukrainie, w Polsce i Unii Europejskiej na podstawie europejskiej bazy danych „Zdrowie dla wszystkich”. W celu poprawy dostępności i jakości usług zdrowotnych dla pacjentów określono główne problemy sektora ochrony zdrowia na Ukrainie i wskazano kierunki jego reformowania.

Słowa kluczowe :

finansowanie opieki zdrowotnej, jakość i dostępność usług zdrowotnych, zadowolenie z opieki medycznej, sposoby reformy

healthcare financing, quality and accessibility of health services, satisfaction with medical care, the ways of reform


Public health in the practice of healthcare in Poland

ZDROWIE PUBLICZNE1 W PRAKTYCE OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

Autor

Sławomir Radiukiewicz
PhD, Member of the International Council of Experts, Polish Society of Public Health, Poland
Dr, Członek Międzynarodowej Rady Ekspertów Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Polska

ABSTRAKT

Udział zdrowia publicznego w praktyce opieki zdrowotnej jest zbyt mały. Głównym realizatorem zadań w praktyce zdrowia publicznego jest podstawowa opieka zdrowotna i służba medycyny pracy. Usprawnienie i rozszerzenie ich zakresu staje się niezbędne. Powinno dotyczyć to nie tylko szczegółowych programów zdrowotnych zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, ale obejmować również wdrożenie powszechnych, lekarskich badań przesiewowych i pogłębionych badań profilaktycznych (bilanse zdrowia) osób w wieku 40 i 65 lat. Konieczne jest także reaktywowanie szkolnej opieki zdrowotnej (zorganizowana populacja, efekty na dziś i jutro). Pomocnym w umocowaniu zdrowia publicznego w praktyce opieki zdrowotnej może stać się ustawa o zdrowiu publicznym i kolejne Narodowe Programy Zdrowia. Aktualne ich zapisy są przedmiotem krytycznej analizy.

The share of public health in the practice of health care is too small. The main accomplishment of the tasks in the practice of public health is primary healthcare and occupational medicine. Streamlining and expanding their scope becomes necessary. This should include not only specific health programs for the prevention of civilization diseases but also the implementation of universal screening and indepth medical examinations (health balance) of people aged 40 and 65 years. It is also necessary to reactivate school-based healthcare (organized population, effects for today and tomorrow). Helping to establish public health in practice health care can become a law on public health and the next National Health Programs. Their current records are subject to critical analysis.

Słowa kluczowe :

prevention, primary healthcare, public health, Act. National Health Program

profilaktyka, podstawowa opieka zdrowotna, ustawa o zdrowiu publicznym, Narodowy Program Zdrowia


UNDERESTIMATED POTENTIAL OF PHARMACEUTICAL CARE IN POLAND’S COMMUNITY PHARMACIES

Niedoszacowany potencjał opieki farmaceutycznej w aptekach otwartych w Polsce

Autor

Dagmara Okła
MSc, PhD student, Collegium of Socio-Economics, Warsaw School of Economics, Poland
Mgr, doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

ABSTRAKT

Sytuacja demograficzna w Polsce i problem starzejącego się społeczeństwa wpływa na rosnące obciążenie placówek podstawowej opieki zdrowotnej i szpitali. Implementacja niektórych rozwiązań opieki farmaceutycznej mogłaby usprawnić system ochrony zdrowia w Polsce oraz poprawić dostęp do lecznictwa. Jednakże, pomimo rozwiniętej i bogatej infrastruktury aptecznej w Polsce, potencjał i rola farmaceuty, jako partnera w systemie ochrony zdrowia, jest wciąż niedoceniany, a wręcz pomijany. W ustawodawstwie brakuje pełnej definicji roli i zadań farmaceuty w zakresie prowadzania opieki farmaceutycznej.
Zagraniczne rozwiązania legislacyjne w zakresie opieki farmaceutycznej przekształciły aptekę z miejsca zakupu leków w placówkę skoncentrowaną na wielokierunkowej opiece nad pacjentem, a nie tylko w zakresie farmakoterapii. W Wielkiej Brytanii do wachlarza usług opieki farmaceutycznej należą m.in.: kontrola ogólnego stanu zdrowia pacjentów, poradnictwo związane z profilaktyką i wpływem stylu życia na stan zdrowia, poradnictwo w zakresie farmakoterapii i jej skuteczności,
kontrola tzw. adherence - przestrzegania zasad stosowania się do zaleceń zaordynowanej farmakoterapii czy nadzór nad przyjmowaniem niektórych leków. Wsparcie farmaceutów może udrożnić cały system ochrony zdrowia, rozładować kolejki i zmniejszyć czas oczekiwania na konsultacje w placówkach medycznych. Międzynarodowe badania sugerują, że wsparcie farmaceutów w poradnictwie związanym z chorobami przewlekłymi i zwiększenie ich interakcji z pacjentami może częściowo zredukować obciążenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także zmniejszyć popyt na usługi szpitalne związane z zaostrzeniem przebiegu choroby. Udział farmaceutów w procesie terapeutycznym wpływa na zwiększenie świadomości i samokontroli pacjentów, a także poprawia osiągane wyniki leczenia, w tym wskaźniki laboratoryjne, dzięki wyższemu odsetkowi pacjentów stosujących się do zaleceń terapeutycznych. Wprowadzenie opieki farmaceutycznej do aptek ogólnodostępnych wymaga przezwyciężenia wielu barier, spośród których jako najistotniejsze zidentyfikowano brak czasu oraz brak odpowiednich umiejętności. Przygotowanie farmaceutów do nowej roli wymaga zmiany sposobu ich szkolenia. Kolejnym problem do przezwyciężenia jest także brak odpowiednich warunków lokalowych do świadczenia opieki farmaceutycznej. Obecnie farmaceuci nie mają dostępu do danych medycznych pacjentów. Sukces przy wprowadzaniu opieki farmaceutycznej w Wielkiej Brytanii wynikał z woli wszystkich interesariuszy systemu do działania w celu polepszenia jakości usług i dostępu do nich. Wymagał także woli samych farmaceutów do podjęcia nowej roli i jej akceptacji zarówno przez pacjentów, jak i lekarzy, którzy w aptece dostrzegli partnera, a nie konkurenta. Przezwyciężenie tych barier wymaga dalszych prac na kształtem opieki farmaceutycznej w Polsce.

In recent years, demographic dynamics and ageing society has grown to become a significant problem in Poland. It has an impact on the demand for primary health care and hospital services. Implementation of pharmaceutical care could improve efficiency and availability of some health care services. In Poland, however, the implementation of pharmaceutical care has not yet been finalized despite widespread infrastructure of pharmacies established across the country. On the contrary, in some foreign countries, including the United Kingdom, legislative amendments facilitated evolution of the role of a pharmacy. With implementation of additional services provided by pharmaceutical care experts, traditional drug stores changed to multidisciplinary health support facilities concentrated on the patient care. The aim of this paper is to provide a general overview of pharmaceutical care concept along with review of the situation of pharmacists in Poland and level of progress of legislative works aiming to introduce pharmaceutical care in Poland. The paper describes potential benefits from implementing pharmaceutical care, supported with the results of the research conducted in this field. Results of studies indicate that utilization of skills and capabilities of pharmacists in the therapeutic process improves adherence and awareness of patients and leads to other beneficial effects. Additionally, challenges and barriers to the implementation of pharmaceutical care were identified. Literature supporting the findings and the discussion included international studies results and pilot studies conducted in Poland. Pharmaceutical care plays a supportive role in the healthcare system. A number of challenges has to be overcome prior to implementation of pharmaceutical care in community pharmacies including physical limitations of the facilities or lack of adequate preparation of pharmacists for taking new responsibilities. An attitude change of other health care stakeholders would prepare a background for trustworthy cooperation between pharmacists and physicians. Evolving attitudes and promotion give a real chance for pharmaceutical care implementation and social acceptance.

Słowa kluczowe :

opieka farmaceutyczna, farmaceuta, apteka ogólnodostępna

pharmaceutical care, community pharmacist, pharmacy


Risk in the activity of the Insurance Company offering health insurance products

RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ OFERUJĄCEGO PRODUKTY UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

Autor

Iwona Borkowska
MSc, PhD student, Collegium of Socio-Economics, Warsaw School of Economics, Poland
Mgr, doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

ABSTRAKT

Zarządzanie ryzykiem to proces świadomego diagnozowania i sterowania ryzykiem, który ma miejsce w każdej działalności gospodarczej, również w działalności ubezpieczeniowej. Problematyka ta ma coraz większe znaczenie ze względu na wdrażany w krajach Unii Europejskiej system regulacji Solvency II wymuszających na Zakładach Ubezpieczeń nową percepcję ryzyka oraz wprowadzenia zmian niezbędnych dla zapewnienia ochrony ubezpieczoniowej przed konsekwencjami strat, których Zakłady Ubezpieczeń nie byłyby w stanie pokryć z kapitałów własnych. Temat ten jest
coraz częściej poruszany w publikacjach w Polsce jak i za granicą i tej problematyce poświęcono niniejsze opracowanie.
Materiał prezentuje wyniki analizy, której celem była identyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego występującego w działalności Zakładu Ubezpieczeń, który oferuje ubezpieczenia zdrowotne, czyli ubezpieczenia chorób Działu I Grupa 5 lub Działu II Grupa 2 89, gdzie ryzyko choroby jest ryzykiem wiodącym, zapewniające pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce oraz opisanie działań ograniczających to ryzyko. W konsekwencji przyjętego problemu badawczego poddano analizie możliwe do realizacji ryzyka ubezpieczeniowe, wyselekcjonowane w oparciu o klasyfikację ryzyk opracowaną przez Grupę Roboczą Międzynarodowego Stowarzyszenia Aktuariuszy ds. Oceny Wypłacalności Ubezpieczycieli (IAA Insurer Assessment Working Party) oraz w oparciu o realia polskiego rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Materiał otwiera pole do dyskusji na temat ryzyk ubezpieczeniowych występujących w Zakładzie Ubezpieczeń a następnie do dyskusji na temat odpowiedniego zarządzania nimi, aby zapewnić wymagany przez prawo efektywny system zarządzania ryzykiem90, czyli system zarządzania zdarzeniami mający na celu uniknięcie
i/lub zminimalizowanie i/lub zrekompensowanie skutków zdarzeń niepożądanych.91 Analiza wykazała, że ryzyko ubezpieczeniowe Zakładu Ubezpieczeń dotyczy wielu obszarów jego działalności, w tym: tworzenia i rozwoju produktów, likwidacji szkód, sprzedaży, tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, reasekuracji a także szkoleń. Na ryzyko Zakładu Ubezpieczeń wpływają zarówno czynniki wewnętrzne, na które Zakład ma wpływ jak i czynniki zewnętrzne, w tym zmiany legislacyjne, na które Zakład wpływu nie ma, jednakże które powinien monitorować, aby skutecznie reagować i podejmować działania ograniczające występowanie zdarzeń, które mogą spowodować dla przedsiębiorstwa szkodę lub stratę.

Risk management is a process of deliberate diagnosis and risk control which occurs in every economic activity as well as in insurance activity. The significance of a problem is increasingly growing due to regulation system Solvency II introduced in Member States of European Union which enforces on Insurance Companies new perception of a risk and introduction of changes necessary to ensure security for insureds against consequences of loss which might not be covered by Insurance
Companies with their equity capital. The issue is discussed with increasingly growing frequency in publications in Poland and worldwide and this article is devoted to aforementioned subject. The material presents results of the analysis which aimed at the identification of a insurance risk within the scope of activity of Insurance Companies which offer health insurance, including sickness insurance Division I Group 5 or Division II Group 292, where the risk of a sickness is the leading one ensuring covering by the insurer the costs of health care in Poland as well as description of actions reducing the risk. As a consequence of set hypothesis, possible insurance risks have been analyzed, selected basing on classification of risk established by IAA Insurer Assessment Working Party and on reality of Polish field of health insurances. Material opens the discussion on the proper risk management in order to ensure effective system of risk management required by law93, which is the system of events management aiming at avoiding and/or minimizing compensation of effects of adverse events94. The analysis revealed that insurance risk of Insurance Company regards many fields of its activity, including creation and development of products, claims handling, sale, creation of technical-insurance reserve, reassurance and training. On the risk of Insurance Company, both, internal (on which the Company has influence) and external factors have influence, including legislation changes, which the Company may not influence, however, they should be monitored in order to react efficiently and undertake actions reducing occurrence of events which may cause damage or loss for a company.

Słowa kluczowe :

ryzyko, ryzyko Zakładów Ubezpieczeń, identyfikacja ryzyka, ograniczanie ryzyka, ubezpieczenia zdrowotne

risk, Insurance Companies risk, risk identification, risk reduction, health insurances


The availability of long-term care services as a priority in the regional health policies

DOSTĘPNOŚĆ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ JAKO PRIORYTET W REGIONALNEJ POLITYCE ZDROWOTNEJ

Autor

Mariusz Paszko
MSc, PhD student, Collegium of Socio-Economics, Warsaw School of Economics, Poland
Mgr, doktorant Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

ABSTRAKT

Artykuł odnosi się do powszechnie opisywanych i dyskutowanych problemów i oczekiwań związanych z dostępnością do opieki długoterminowej finansowanej ze środków publicznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Jako głównych odbiorców świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych autor wskazuje grupę osób starszych. W artykule przedstawiono szereg uwarunkowań tegoż problemu, od epidemiologicznych, demograficznych, poprzez społeczne i ekonomiczne. Przeprowadzono analizę na bazie dostępnych danych statystycznych w zakresie aktualnego zapotrzebowania
na świadczenia pielęgnacyjno opiekuńcze oraz prognozy na najbliższe lata. Wyniki analizy wskazały duże różnicowanie regionalne oraz ograniczoną podaż świadczeń i usług w ramach stacjonarnej opieki długoterminowej w stosunku do obiektywnych potrzeb zdrowotnych. Autor wskazuje najbardziej skuteczne podejście przy projektowaniu strategii ochrony zdrowia oparte na regionalizacji, a więc uwzględniające lokalne uwarunkowania i potrzeby zdrowotne pacjentów.

This article refers to the commonly discussed and described problems and expectations related to the accessibility to long-term care funded under the public health insurance scheme. The author indicates older people as the group of the main benefit recipients of nursing and care services. The article presents the circumstances surrounding the issue including various epidemiological, demographic, social, and economic conditions. An analysis was performed based on available statistics on the current demand for provision of nursing and care services and forecasts for the coming years. The results of the analysis revealed high regional diversification and limited supply of benefits and services under in-patient long-term care in relation to the objective health needs. The author points out the most effective approach when designing health strategy to be based on regionalisation, i.e. taking into account the local health needs and circumstances.

Słowa kluczowe :

ochrona zdrowia, opieka długoterminowa, priorytety zdrowotne, regionalna polityka zdrowotna, świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, skala Barthel

Health care, long-term care, health priorities, regional health policy, nursing and care services, Barthel scale


THE INTERRELATIONSHIP OF MARKETING IN THE STRATEGY OF BUSINESS MANAGEMENT IN HEALTHCARE SECTOR

Wzajemne powiazanie pomiedzy marketingiem relacji a strategią zarzadzania biznesem w sektorze ochrony zdrowia

Autor

Edyta Skibińska
PhD, Coordinator for Hospital & Health Care Management and Insurance & Risk Management, College of Business Administration, American University in the Emirates, United Arab Emirates
Dr, Koordynator ds. zarządzania szpitalem, opieką zdrowotną oraz ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem, Kolegium Administracji Biznesowej, Amerykański Uniwersytet w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

ABSTRAKT

Celem atrtykułu jest przedstawienie zależności pomiędzy marketingiem relacji, a strategicznym zarządzaniem biznesowym. Współczesne techniki identyfikacji zachowań konsumenckich związanych z ochroną zdrowia implikują nowy sposób segmentacji beneficjentów, oparty w głównej mierze na takich cechach jak: wiek, etap cyklu życia, parametry kulturowe, społeczne oraz ekonomiczne. Autor artykułu proponuje, aby zastosowanie wskazanego algorytmu segmentacji klienta, zgodnie z koncepcją marketingu relacji, wymagało rozważenia długoterminowej wartości klienta oraz specyfiki
jego potrzeb. W opinii autora podejście to pozwoliłoby organizacjom sektora ochrony zdrowia oraz zakładom ubezpieczeń na znaczną redukcję kosztów związanych z utrzymywaniem wzajemnych relacji między grupami nieprzyszłych klientów, a także alokację zaoszczędzonych w ten sposób środków na wsparcie kluczowych klientów. Segmentacja klientów wedle rekomendowanej formuły ułatwia budowanie najbardziej dochodowych portfeli zwiększających zdolność organizacji do zdobywania przewagi konkurencyjnej.

The impact of the interrelationship between relationship marketing and strategic business management, as well as the acceptance of a new product by healthcare customers is extremely important and hence has been examined in this research paper. The contemporary technique of explaining healthcare consumer behavior launches a new process of marketing segmentation, relatively based on several characteristics e.g. age, life cycle stage, culture and social, and economic aspects.The researcher proposes that the application of the customer’s segmentation algorithm in accordance with relationship marketing concepts requires considering long-term customer value and the specifics of the client's needs. The methodology that has been adopted by the researcher in the current study is descriptive research in terms of applying the mathematical record of the algorithm. In the researcher’s opinion, this approach allows organizations, from the healthcare and insurance sectors, to reduce the costs associated with maintaining the interrelationships among the groups of non-future clients. Also, it allows for the possibility of shifting the funds saved in this manner to support key clients.
Customer segmentation facilitates building the most profitable portfolio, which becomes extremely important, as it enhances an organizations’ ability to gain competitive advantages.

Słowa kluczowe :

segmentacja klientów, zachowania konsumentów, marketing relacji

customer segmentation, consumer behavior, relationship marketing


Aktualny tom