Journal of Health Policy,
Insurance and Management


Polityka Zdrowotna

e-czasopismo

Journal of Health Policy, Insurance and Management XVII/VII

Pobierz cały tom w pdf

ABOUT PRIORITIZATION AS A REMEDY TO THE INEFFICIENCY OF THE POLISH HEALTHCARE SYSTEM

O priorytetyzacji jako remedium na niewydolność polskiego systemu ochrony zdrowia

Autor

Romuald Holly - Prof., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

ABSTRAKT

The articleisanintroduction to the debate on prioritization as a method of healthcare management. The authorformulatestwoissues: (1) whatis/should be prioritization – a separatemethodof managementormerely a rigorously applied principlewithin the confines of othermethodsof management; and, therefore, (2) is/canprioritizationbe a remedy to the ineffeciency of the Polishhealthcare system and whatterms and conditionsshould be fulfilled to makeprioritizationa usefultool of effective and efficientmanagement? The nextcall for papers of the Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka ZdrowotnaVol. XIX/IX encouragesto undertake the aboveissues.

Słowa kluczowe :

priorytetyzacja, zarządzanie systemem ochrony zdrowia

prioritization, healthcare system management


THE RULES FOR FINANCING HEALTH PROTECTION AS A SYSTEM PRIORITY

Zasady finansowania zabezpieczenia zdrowotnego jako priorytet systemowy

Autor

Tadeusz Szumlicz - Prof., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

ABSTRAKT

System zabezpieczenia zdrowotnego należy rozpatrywać w kontekście prowadzonej przez państwo polityki społecznej i – w jej ramach – polityki zdrowotnej. System ten jest integralną częścią systemu zabezpieczenia społecznego, odnoszącą się do ryzyka choroby. Poniższe rozważania koncentrują się na zasadach gromadzenia środków przeznaczanych na zabezpieczenie zdrowotne, czyli na wyróżnieniu podstawowych zasad zabezpieczenia i stosowanych źródłach finansowania. Można wyróżnić cztery modelowe zasady: zaopatrzeniową, paraubezpieczeniową, ubezpieczeniową i filantropijną oraz – odpowiednio – fundusze budżetowe, publiczne fundusze socjalne, fundusze ubezpieczeniowe i fundusze charytatywne. Finansowanie zabezpieczenia zdrowotnego musi uwzględniać wysoki stopnień solidaryzmu społecznego, zarówno niezbędnego zakresu solidaryzmu dochodowego, jak i bezwzględnego solidaryzmu ryzyka. Ważna jest zatem odpowiedź na pytanie, czy w ochronie zdrowia realne jest zastosowanie prawdziwego publicznego funduszu zdrowotnego,wyrastającego z modelowej konstrukcji publicznego funduszu socjalnego.

Słowa kluczowe :

ryzyko choroby, zabezpieczenie społeczne, publiczny fundusz socjalny, publiczny fundusz zdrowia

sickness risk, social security, public social fund, public health fund


IMPORTANT AND PRIORITY ISSUES IN THE AREA OF HEALTHCARE FINANCING – AN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL COMPANY’S PERSPECTIVE

Zagadnienia ważne i priorytetowe w zakresie finansowania ochrony zdrowia - perspektywa innowacyjnej firmy farmaceutycznej

Autor

Jerzy Toczyski - MBA, Central Europe Area Director, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Polska

ABSTRAKT

The articleis a commentary to a surveyconducted by Warsaw School of Economics’ Collegium of Socio-Economics as regardsimportant and priorityhealthcareissues. Invitingvariouscommunitiesto a discussion in search of inspiration on how to design scientificresearch, and educationprogrammesin riskmanagement, insurance as well as in organizing and financinghealthcare, as part of Warsaw School of Economics’ Collegium of Socio-Economics, is a verygoodinitiative as itallowsa widerperspective on healthcaresector and helpswork out togetherthe directions in which the industryshoulddevelop. Onlyconsistentcooperation and dialoguewillenableus to work out solutionswhich, in a long term, willcontribute toimprovinghealthcaresector as a whole.

Słowa kluczowe :

starzejące się społeczeństwo, szczepienia, finansowanie, współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

ageingsociety, vaccinations, financing, cooperation with externalpartners


Costs as the regional healthcare strategy parameter

KOSZT JAKO PARAMETR REGIONALNEJ STRATEGII OCHRONY ZDROWIA

Autor

Izabela Rydlewska-Liszkowska - Dr, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

ABSTRAKT

Argumentem przemawiającym za regionalnym (lokalnym) podejściem do strategii ochrony zdrowia jest wzmocnienie interakcji, alokacji zasobów ochrony zdrowia i potrzeb zdrowotnych populacji w celu poprawy skuteczności i efektywności opieki zdrowotnej. Uzasadnione jest więc pytanie o przedsięwzięcia, dzięki którym możliwe byłoby dążenie do zgodności poziomu i sposobu finansowania ochrony zdrowia z potrzebami zdrowotnymi populacji. Jednym z nich jest kształtowanie/nadzorowanie globalnych kosztów regionalnej ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności alokacyjnej i technicznej. Celem wykonanej pracy była identyfikacja obszarów decyzyjnych, w których koszty ochrony zdrowia mogą pełnić rolę parametru a w konsekwencji próba wskazania kierunków doskonalenia informacji o kosztach ochrony zdrowia. Tekst artykułu oparto o wyniki diagnostycznej analizy finansowania ochrony zdrowia na przykładzie jednego z województw. Plan strategiczny, który realnie zmierzy się z głównymi problemami ochrony zdrowia i zabezpieczy zrównoważoną, również ekonomicznie, realizację wyznaczonych celów wymaga podjęcia działań w następujących zakresach: stworzenie możliwości (technicznych, technologicznych) gromadzenia wszechstronnych, porównywalnychdanych o finansowaniu ochrony zdrowia w regionie; opracowanie schematów umożliwiających łączenie grup informacji, mierników i wskaźników opisujących ochronę zdrowia z problemami wymagającymi rozwiązania; wzmocnienie partnerstwa między uczestnikami systemu ochrony zdrowia przez stworzenie platformy edukacyjnej w celu usprawnienia przepływu informacji.

Słowa kluczowe :

polityka zdrowotna, zarządzanie w ochronie zdrowia, koszty opieki zdrowotnej, efektywność nakładów

health care policy, management in health care, health services costs, input efficiency


Changes needs in oncology - results of depth interviews with leading experts in oncology and health care management

POTRZEBY ZMIAN W ONKOLOGII – WYNIKI WYWIADU POGŁĘBIONEGO Z WIODĄCYMI EKSPERTAMI W ONKOLOGII I ZARZĄDZANIU OCHRONĄ ZDROWIA

Autor

Cezary Głogowski - Dr, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

Romuald Holly - Prof., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

ABSTRAKT

Cel: Weryfikacja informacji uzyskanych w badaniu ankietowym skierowanym do specjalistów onkologów i zdrowia publicznego oraz interpretacja zidentyfikowanych niezgodności i zależności w porównaniu do danych literaturowych. Drugim celem było pozyskanie indywidualnych rekomendacji wiodących ekspertów w zakresie onkologii i zarządzania ochroną zdrowia odnośnie niezbędnych działań zmierzających do poprawy sytuacji w onkologii. Metody: Wywiad pogłębiony był badaniem jakościowym przeprowadzonym z grupą 11 sędziów kompetentnych wybranych spośród ekspertów onkologów i zarządzania w ochronie zdrowia, zrealizowanym w formie indywidualnej rozmowy według przygotowanego jednolitego scenariusza. Po każdym wywiadzie sporządzono raport. Wyniki badania przedstawiono w formie opisowej. Wyniki: Największym problemem w systemie opieki onkologicznej jest brak koordynacji wykonania świadczeń medycznych niezbędnych do włączenia leczenia, w powiązaniu z ich naturalną sekwencyjnością. Objęcie chorych onkologicznych koordynowaną opieką nie jest możliwe bez zmian organizacyjnych oraz zwiększenia finansowania procesów uznanych za krytyczne, na które składają się: utworzenie centralnej instytucji nadzorującej całą opiekę onkologiczną w Polsce oraz sieci współpracujących ze sobą ośrodków onkologicznych; uwzględnienie jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych w kontraktowaniu, przywrócenie w procesie diagnostyki i leczenia właściwej roli lekarzy POZ, zapewnienie właściwego rozmieszczenia geograficznego onkologów i ośrodków onkologicznych w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, zwiększenie roli badań przesiewowych oraz działań ukierunkowanych na poprawę świadomości społeczeństwa, finansowanie bez ograniczeń świadczeń o udowodnionej opłacalności, utworzenie rejestru świadczeń i wyników leczenia. Konkluzje: Zwiększenie środków finansowych w obszarze onkologii, choć uzasadnione deficytem finansowym ośrodków onkologicznych w Polsce, niekorzystnym wynikiem porównań międzynarodowych i pożądane przez środowisko medyczne, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów bez równoczesnych zmian organizacyjnych. Najczęściej postulowaną zmianą jest wprowadzenie systemu koordynowanej opieki nad chorym onkologicznym zapewniającego szybkie ustalenie rozpoznania i wdrożenie systemowego, wielodyscyplinarnego leczenia onkologicznego.

Słowa kluczowe :

onkologia, riskadjustment, zdrowie publiczne, reforma ochrony zdrowia

oncology, risk adjustment, public health, healthcare reform


Financing health risks by an insurance captive

FINANSOWANIE RYZYK ZDROWOTNYCH PRZEZ UBEZPIECZENIOWY CAPTIVE

Autor

Ernie Greszta - LeasePlan Fleet Management Sp. z o.o. RegionalInsurance Manager for Central Europe & Asia, Polska

ABSTRAKT

Ubezpieczyciele typu captive są obecni na rynkach od kilku dekad (dokładniej termin „captive” został wymyślony w USA pod koniec lat 50.). Oczywiście przedsiębiorstwa, a wcześniej kupcy, stosowali różne metody zatrzymania ryzyka w zorganizowany sposób dużo wcześniej. Dotychczasowa działalność ubezpieczycieli captive koncentrowała się na ubezpieczeniach majątkowych (czyli mienia i odpowiedzialności cywilnej). W ostatnich latach w związku ze wzrostem kosztów ubezpieczeń zdrowotnych (zwłaszcza na rynku amerykańskim) wiele - nie tylko dużych, ale również średniej wielkości przedsiębiorstw amerykańskich – zwróciło swoją uwagę w stronę metody captivei w ogóle metod alternatywnego transferu (cesji) ryzyk.

Artykuł przedstawia w ogólnym zarysie, jakie są, a jakie nie są captivy ubezpieczeniowe (wbrew niektórym opiniom) co do zakresu ryzyk, które obejmują ochroną, co do miejsca siedziby oraz co do charakteru działalności (ubezpieczeniowa czy reasekuracyjna) oraz co powodowało i dalej powoduje ich stały wzrost. Poczynając od historycznych wyzwań, jakie stały przed tą metodą (np. podatkowe) po próbę zdefiniowania captivu w sensie prawnym i ekonomicznym. Tematem przewodnim jest finansowanie ryzyk zdrowotnych pracowników przedsiębiorstw w ramach captivei w tym kontekścieznajdują się w treści artykułu odwołania do współczesnych wyzwań, wobec których stojąprzedsiębiorstwa, jak również przykłady stosowanych rozwiązań na rynku amerykańskim. W końcowej części artykułu znajdują się również przykłady captivów działających na rynku amerykańskim, a także polskim.

Słowa kluczowe :

captive ubezpieczeniowy, ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia pracownicze, zarządzanie ryzykiem, (grupy) zatrzymania ryzyka

captive insurance, group health insurance, alternative risk transfer, employee benefits


CROWDFUNDING AS A TOOL FOR RISK MANAGEMENT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF PHARMACEUTICAL COMPANIES

Crowdfunding, jako narzędzie zarządzania ryzykiem w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa farmaceutycznego

Autor

Grzegorz Mączyński - Adw., Kancelaria Adwokacka Grzegorz Mączyński: ScienceLegal.com, Ekspert współpracujący z platformą: ScienceShip.com, Polska

ABSTRAKT

The articledefines the concept of 'crowdfunding'. It alsopresents the concept of 'presumer' and 'prosumer' in the context of the healthcare market. Furthermore, the authoroutlinedhisunderstandingof a pharmaceutical company and itsresearch and development activity, as well as results of suchactivity. The articleindicatesthatobtaining a return on fundsinvested in a pharmaceutical company'sresearch and development activitydepends on risksassociated with, respectively: 1) investment, 2) organisation and time, 3) failure to provideavailability of a product, 4) formal and legalaspects, 5) failure to adjust the product to practicalrequirements of the healthcare system, 6) lack of efficacyorsafety of the product. Then the authorpresentscrowdfunding as a tool for management and mitigation of the specificrisksindicatedabove.

Słowa kluczowe :

crowdfunding, finansowanie, ryzyko, prosument, presument, produkt, lek, wyrób medyczny, ochrona zdrowia, przedsiębiorstwo farmaceutyczne

crowdfunding, financing, risk, prosumer, presumer, product, drug, medicaldevice, healthcare, pharmaceutical company


STENOGRAM KONFERENCJI 16.06.2016 r.

Autor

ABSTRAKT

Słowa kluczowe :


Aktualny tom