Journal of Health Policy,
Insurance and Management


Polityka Zdrowotna

e-czasopismo

Journal of Health Policy, Insurance and Management XVI/VI

Pobierz cały tom w pdf

Vital and key issues in risk management, insurance and the organization and financing of health care in the view of competent judges selected from the most important stakeholders of the polish healthcare system (survey report)

Zagadnienia ważne i priorytetowe w zakresie zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń oraz organizacji i finansowania ochrony zdrowia w opinii sędziów kompetentnych wybranych spośród najważniejszych interesariuszy polskiego systemu ochrony zdrowia (raport z sondażu)

Autor

Romuald  Holly - Prof., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w  Łodzi, Polska

ABSTRAKT

Uznając, przynajmniej co do zasady, służebną rolę nauki wobec praktyki, projektowanie badań naukowych i programów kształcenia w zakresie zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń oraz organizacji i finansowania ochrony zdrowia rozpoczęte zostało od poszukiwania inspiracji w praktyce funkcjonowania całego sektora ochrony zdrowia.

Planowanie działalności badawczej i dydaktycznej zainicjował cykl wywiadów przeprowadzonych w lipcu 2014 z dyrektorami instytucji i organizacji (ich agend) zaangażowanych w politykę ochrony zdrowia w skali globalnej oraz europejskiej – WHO, DG SANCO, DG REGIO, EFPIA, COCIR. Następnie przeprowadzono wywiady z wybranymi, najważniejszymi interesariuszami polskiego systemu ochrony zdrowia – 34 prezesami i/lub dyrektorami: świadczeniodawców, firm farmaceutycznych, firm i organizacji produkujących sprzęt medyczny, firm tworzących infrastrukturę ochrony zdrowia, zakładów ubezpieczeń oferujących ubezpieczenia zdrowotne, banków, pośredników ubezpieczeniowych i finansowych, a także z kierownikami agend rządowych (centralnych) i samorządowych (regionalnych).

O doborze respondentów-interlokutorów spośród kierownictwa wymienionych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw przesądzała ocena roli, jaką – w ramach poszczególnych branż – pełnią te podmioty w systemie ochrony zdrowia oraz zdolność ich szefów do rozwijania i artykułowania refleksji nad uwarunkowaniami owej roli.

W efekcie zredagowana została lista 149 zagadnień (pogrupowanych w kilkanaście szczegółowych i 7 ogólnych modułów tematycznych), które uznawane były przez interlokutorów/respondentów za problemy kluczowe dla sprawnego funkcjonowania ochrony zdrowia, a tym samym wymagające szczególnie pilnego rozwiązania. Lista ta została przesłana wszystkim uczestniczącym w wywiadach respondentom z prośbą o zaznaczenie problemów szczególnie ważnych oraz – pośród ważnych – priorytetowych. Ostatecznie uczestniczący w przedsięwzięciu sędziowie kompetentni wskazali jako kluczowe dla współczesnego systemu ochrony zdrowia w Polsce zagadnienia dotyczące: (1) reformy rozwiązań systemowych w sektorze ochrony zdrowia, (2) zarządzania podmiotami tworzącymi strukturę systemu ochrony zdrowia, (3) zarządzania ryzykiem w działalności podmiotów systemu ochrony zdrowia, (4) usprawnień rynku świadczeń medycznych
i ubezpieczeń zdrowotnych, (5) finansowania świadczeń medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych, (6) identyfikowania i szacowania potrzeb w zakresie innowacji i transferu technologii, (7) ubezpieczeniowej teorii, doktryny i technologii zarządzania ryzykiem utraty zdrowia.

Słowa kluczowe :

priorytety zdrowotne, projektowanie badań w ochronie zdrowia

health priorities , design research in health care


Priorities of the health care system - bioethical perspective

Priorytety systemu opieki zdrowotnej – perspektywa bioetyczna

Autor

Kazimierz Szewczyk – Prof., Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

ABSTRAKT

W artykule prezentuję pogląd, że opieka zdrowotna jest przedsięwzięciem moralnym. Z tezy tej wynikają ważne konsekwencje, analizowane we wstępnej części tekstu. Pokazuję mianowicie, że o budowie, funkcjonowaniu i reformowaniu systemu opieki zdrowotnej decydują kluczowe wartości etyczne, będące jego priorytetami. Mają one charakter normatywny, wskazujący co się powinno czynić, aby realizować przyjęte wartości etyczne, a czego unikać, aby nie postępować moralnie źle. Nie można zatem redukować priorytetów wyłącznie do składnika opisowego, rekonstruującego preferencje moralne pacjentów, ani do warstwy eksperckiej, zazwyczaj stanowiącej wynik inwentaryzacji potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, dokonywanej przez odpowiednich fachowców.

W liberalnych demokracjach w ustalaniu priorytetów etycznych powinno uczestniczyć całe społeczeństwo. Natomiast ich normatywność sprawia, że w inicjowaniu debaty społecznej, w jej kierowaniu i opracowywaniu ostatecznych wyników, wiodąca rola przypada bioetyce, jako instytucji usytuowanej w przestrzeni publicznej i wchodzącej w skład systemu opieki zdrowotnej.

W zasadniczej części artykułu ilustruję konsekwencje tezy o moralnej „naturze” opieki zdrowotnej, międzynarodowym opracowaniem The Goals of Medicine: Setting New Priorities (tzw. raport Callahana). W zakończeniu komentuję dokument Romualda HollyZagadnienia ważne i priorytetowe w zakresie zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń oraz organizacji i finansowania ochronyzdrowia (dalej: Zagadnienia) w jego partii dotyczącej priorytetów.

Słowa kluczowe :

priorytety, system opieki zdrowotnej, wartości moralne, bioetyka

priorities, health care systems, moral values, bioethics


Vital and key issues of the healthcare system in Poland from the perspective of innovative pharmaceutical industry

Zagadnienia ważne i priorytetowe w zakresie systemu ochrony zdrowia w Polsce z perspektywy innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego

Autor

Marynika Woroszylska-Sapieha - Dyrektor Generalny Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Polska

Elżbieta Januszkiewicz - Public Affairs Director Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Polska

ABSTRAKT

Problematyka sektora ochrony zdrowia jest tematem bardzo złożonym, wymagającym nadania wagi i priorytetów poszczególnym jej zagadnieniom.  Starzejąca się populacja oraz obciążenia spowodowane przewlekłymi chorobami cywilizacyjnymi to obecnie największe wyzwania dla większości społeczeństw. Narzucają one konieczność stałego dostosowywania systemów ochrony zdrowia i opieki społecznej aby zapewnić pacjentom niezbędną opiekę medyczną i życie w dobrym zdrowiu. Rolą przemysłu jest inwestowanie w odkrywanie bezpiecznych i skutecznych technologii. Na ustawodawcach ciąży konieczność zapewnienia takich warunków, które umożliwią wdrożenie tych technologii. Kluczem do sukcesu wydaje się być dobre prawo, adekwatny poziom finansowania, ale też konsensus pomiędzy wszystkimi interesariuszami systemu ochrony zdrowia oraz dialog oparty na rzeczywistych danych i argumentach naukowych.

W polskim system ochrony zdrowia zagadnienia wymagające pilnej interwencji to nieadekwatny do potrzeb zdrowotnych poziom finansowania oraz ograniczenia w dostępie do innowacyjnych technologii medycznych. Zgodnie z raportem OECD, opublikowanym w 2015 r,  w Polsce przeznacza się dwukrotnie mniej środków na leczenie niż  średnio w krajach Unii Europejskiej, długość życia Polaków, włączając w to życie w dobrym zdrowiu, są znacznie krótsze w porównaniu do innych krajów europejskich. Prowadzi to do dysproporcji w dostępie do ochrony zdrowia polskich obywateli, co wymaga priorytetowego potraktowania i znalezienia skutecznych rozwiązań systemowych.

Firma Sanofi stawia sobie za cel wprowadzanie takich rozwiązań, które służą pacjentom, począwszy od dostarczania szeregu ważnych, innowacyjnych leków, różnego rodzaju działań pro społecznych, lokalnych inwestycji (zakład produkcyjny w Rzeszowie), poszukiwania konsensusu ze wszystkimi interesariuszami systemu ochrony zdrowia.

Słowa kluczowe :

priorytety, system ochrony zdrowia, polityka zdrowotna, potrzeby zdrowotne, przemysł farmaceutyczny

priorities, health care systems, health policy, health needs, pharmaceutical industry


Openness to innovation in healthcare and pharmaceutical industry in Poland. Desired directions of changes in the legal, economic and social environment

Otwartość na innowacje w ochronie zdrowia i w przemyśle farmaceutycznym w Polsce. Pożądane kierunki zmian w otoczeniu prawnym, ekonomicznym i społecznym

Autor

Artur Girdwoyń - Roche Polska Sp. z o.o. Market Access Manager, Poland

Tomasz Sznerch - Roche Polska Sp. z o.o. Specjalista PR , Polska

ABSTRAKT

W niniejszym artykule autorzy dokonują analizy otoczenia prawnego, ekonomicznego i społecznego dla innowacji w ochronie zdrowia oraz w szczególności w przemyśle farmaceutycznym w Polsce. W oparciu o wyniki cytowanych raportów stwierdzają, że obecne podejście stwarza wiele barier w dostępie do najnowszych osiągnięć wiedzy medycznej. Skutkiem tego jest ograniczenie wykorzystania zdobyczy innowacyjnej medycyny oraz idąca w ślad za tym niższa efektywność i gorsze wyniki leczenia w porównaniu do innych krajów UE. Autorzy wskazują na rozwiązania, które mogą być użyteczne dla poprawy dostępu do innowacyjnych technologii w medycynie i farmacji.

Słowa kluczowe :

priorytety, system opieki zdrowotnej, polityka zdrowotna, potrzeby zdrowotne, przemysł farmaceutyczny

priorities, health care system, health policy, health needs, pharmaceutical industry


Priority issues concerning health care system in Poland from the perspective of Philips - global producer of innovative solutions in medicine, local investor and partner of medical society

Zagadnienia ważne i priorytetowe w zakresie systemu ochrony zdrowia z perspektywy Philips - globalnego producenta innowacyjnych rozwiązań w medycynie, lokalnego inwestora i partnera społeczności medycznej

Autor

 Jarosław Lange - DyrektorGeneralny Philips Health Systems, Dystrykt Polska i KrajeNadbałtyckie

Daniel Okniński - Dyrektor ds Operacyjnych , Philips Health Systems, Region Europa Centralno Wschodnia

ABSTRAKT

Zmiany demograficzne, rosnące oczekiwania pacjentów, rozwój nowych technologii oraz wzrastające koszty opieki zdrowotnej to wyzwania, przed którymi stoi każdy system ochrony zdrowia na świecie. W kontekście tych wyzwań rośnie znaczenie innowacyjnych rozwiązań w długofalowej opiece nad pacjentem od profilaktyki, diagnostyki, terapii do  monitorowania efektów leczenia, rehabilitacji oraz opieki w warunkach domowych. Innowacje te powinny być wdrażane we współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami systemu ochrony zdrowia, z intencją prowadzenia nowoczesnej i dostępnej opieki nad pacjentem z zachowaniem optymalnego poziomu kosztów. W artykule poruszone zostały następujące zagadnienia: (1) doświadczenia firmy Philips w tworzeniu i wprowadzaniu na rynek medyczny  innowacyjnych produktów i usług, (2) postulaty organizacji branżowych  dotyczące zmian systemowych ochrony zdrowia w Unii Europejskiej, (3) potrzeby inwestycyjne w zakresie sprzętu diagnostycznego  w polskim systemie ochrony zdrowia, (4) edukacja kadr medycznych, pacjentów i mediów, (5) optymalne wykorzystanie narzędzi integrujących i racjonalizujących opiekę nad pacjentem.

Słowa kluczowe :

Inżynierowiebiomedyczni, COCIR, Tomografia komputerowa, Opieka koordynowana, Horyzont 2020, Zarządzanieusługami, SpołecznośćMedyczna, Dostęppacjentów, Philips, Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP)

Biomedical engineers, COCIR, Computer Tomography, Coordinated Care, Epidemiological demand, Horizon 2020, Managed Services, Medical society, Patients’ access, Philips, Public Private Partnerships (PPP)


Health priorities in the light of demographic and civilization changes –attempt to rating

Priorytety zdrowotne w świetle zmian demograficznych i cywilizacyjnych - próba oceny

Autor

Barbara Foczpaniak - PZU S.A., Regionalne Centrum Likwidacji Szkód w Łodzi, Zespół Obsługi Szkód Osobowych z Ubezpieczeń OC Komunikacyjnych, Polska

ABSTRAKT

System ochrony zdrowia wymaga ciągłego dostosowywania do zmieniającego się otoczenia. Istotnymi wyzwaniami mającymi wpływ na priorytety polityki zdrowotnej są zachodzące zmiany demograficzne i cywilizacyjne. Konieczna jest ciągła aktualizacja przepisów prawnych regulujących system ochrony zdrowia i rynek medyczny. Bariery prawne mogą być przyczyną ograniczania postępu technologicznego i limitowania innowacyjnych sposobów leczenia. Innowacje w zakresie medycyny wiążą się z wysokimi kosztami i często wymagają współpracy na szczeblu międzynarodowym. Ich efektem jest coraz skuteczniejsze leczenie chorób, skrócenie czasu niezdolności do pracy pacjentów i obniżenie kosztów pośrednich. Umożliwiają zaspokojenie potrzeb zdrowotnych w coraz szerszym zakresie. Główną przyczyną ich niezaspokojenia, wskazaną przez mieszkańców Unii Europejskiej w badaniu EU-SILC z 2012r jest odległy termin realizacji świadczenia. Konieczne jest dostosowanie oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej do potrzeb na poziomie regionalnym. Służy temu polityka regionalna i mapowanie potrzeb zdrowotnych w całej UE. Z drugiej strony umożliwia niwelowanie nierówności i sprzyja harmonizacji i unifikacji systemów ochrony zdrowia w krajach Wspólnoty. Sytuacja polityczna na świecie i wielokulturowość mająca swoje źródło w migracjach stawiają przed Unią Europejską wyzwania, które wymagają podjęcia natychmiastowych działań i weryfikacji priorytetów również w zakresie ochrony zdrowia. Kluczową rolę pełni tutaj gotowość instytucji i organów odpowiedzialnych za system ochrony zdrowia do kreowania polityki zdrowotnej kraju oraz wskazywania priorytetów adekwatnych do określonych potrzeb zdrowotnych, przy uwzględnieniu nakładów finansowych zapewniających ich realizację.

Słowa kluczowe :

system ochrony zdrowia, polityka zdrowotna, innowacyjność, migranci, priorytety ochrony zdrowia, zmiany demograficzne, potrzeby zdrowotne

health care system, health policy, innovation, migrants,priorities of health care, demographic change, health needs


Health priorities from the regional point of view

Priorytety zdrowotne z regionalnego punktu widzenia

Autor

Andrzej Bujnowski - Prezes Zarządu "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., Polska

Bernadeta Hordejuk - Dyrektor Wydziału Rozwoju i Zarządzania Projektamiw Starostwie Powiatowym w Iławie, Polska

Irena Kierzkowska - Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Olsztynie, Polska

Agnieszka Malinowska - Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Polska

Stanisława Masłowska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  Wojewódzkiego Specjalistycznego  Szpitala w Olsztynie, Polska

Iwona Orkiszewska - Dyrektor Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie, Polska

Hanna Taraszkiewicz - Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu w Olsztynie, Polska

ABSTRAKT

Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie regionalnego- warmińsko-mazurskiego stanowiska wybranych interesariuszy systemu ochrony zdrowia dotyczącego problematyki zagadnień ważnych i priorytetowych w zakresie zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń oraz organizacji i finansowania ochrony zdrowia. W uznaniu autorów wśród najważniejszych zagadnień należy wskazać reformę rozwiązań  systemowych ze szczególnym uwzględnieniem ustanowienia priorytetów zdrowotnych i ich hierarchii, planowaniem kosztów, a także planowaniem regionalnej strategii ochrony zdrowia.  Wśród nowych problemów jakie mogą pojawić się w najbliższym czasie wskazano niekorzystny trend demograficzny w zakresie „starzenia się społeczeństwa” oraz coraz bardziej pogłębiający się brak możliwości zapewnienia odpowiedniej liczby kadr medycznych w podstawowych dziedzinach/ zawodach, dotyczący: pielęgniarek i położnych, pediatrów , neonatologów, internistów, chirurgów, anestezjologów, położników, lekarzy medycyny pracy, geriatrów, ratownictwa medycznego. Wedle opinii autorów dokonujące się zmiany cywilizacyjne i wynikające z nich potrzeby zdrowotne, a więc coraz większe znaczenie chorób przewlekłych, cywilizacyjnych (np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby wieńcowe, otyłość udary, zawały, alergie, nowotwory), wymagających długoterminowej  opieki,  będą warunkować konieczność zmiany systemu zdrowotnego, który obecnie nastawiony jest  na leczenie interwencyjne i naprawcze. Autorzy wskazują, iż w aktualnej sytuacji permanentnego niedofinansowania sektora ochrony zdrowia istotnie ważna jest współpraca pomiędzy nauką, a przemysłem, instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi oraz interesariuszami systemu i rynku ochrony zdrowia  w celu poszukiwania efektywnych, a zarazem skutecznych rozwiązań systemowych.

Słowa kluczowe :

polityka zdrowotna, system ochrony zdrowia, priorytety w ochronie zdrowia, potrzeby zdrowotne

health policy, health care system, priorities of health care, health needs


Evaluation of legal and technical solutions with respect to newtypes of documents in the healthcare system – KUZ, KSM AND KSA

Analiza podstawowych założeń w zakresie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego, karty specjalisty medycznego i karty specjalisty administracyjnego

Autor

Remigiusz Lewandowski - Dr, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

ABSTRAKT

Artykuł stanowi ocenę trzech nowych dokumentów elektronicznych: karty ubezpieczenia zdrowotnego, karty specjalisty medycznego oraz karty specjalisty administracyjnego, które administracja rządowa planuje wprowadzić do polskiego systemu publicznej ochrony zdrowia. Nowe dokumenty, wraz z towarzyszącymi im systemami informatycznymi, mogą w znaczącym stopniu poprawić jakość zarządzania uprawnieniami obywateli do publicznych świadczeń zdrowotnych oraz poprawić kontrolę nad publicznymi wydatkami na publiczną ochronę zdrowia. Niemniej jednak, nowe regulacje mają pewne słabości, spośród których najważniejsze, to niedodefiniowany zakres systemów informatycznych związanych z omawianymi dokumentami oraz zbyt krótki okres przewidywany na wdrożenie projektu. Ponadto, zidentyfikowano dwa znaczące ryzyka związane z planowanymi rozwiązaniami, tj. niewłaściwe lub zbyt słabe zabezpieczenia stosowane w nowych dokumentach oraz wybór producenta, który nie zapewnia wymaganego bezpieczeństwa we wrażliwym obszarze bezpieczeństwa danych personalnych polskich obywateli oraz ich bezpieczeństwa identyfikacyjnego.

Słowa kluczowe :

bezpieczeństwo identyfikacyjne, dane osobowe, karta ubezpieczenia zdrowotnego, KUZ

identification security, personal data, health insurance card, KUZ


Causes of low effectiveness of cancer care in Poland according to oncologists and public health experts

Przyczyny niskiej efektywności opieki onkologicznej w Polsce w opinii lekarzy onkologów i specjalistów zdrowia publicznego

Autor

Cezary Głogowski - Dr, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w  Łodzi, Polska
Romuald Holly - Prof., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w  Łodzi, Polska

ABSTRAKT

Celem artykułu jestidentyfikacja czynników ryzyka chorób nowotworowych, które mają największy wpływ na efektywność leczenia onkologicznego w Polsce. Identyfikacji i opisowi tych czynników służyło badanie ankietowe, anonimowe, przeprowadzone na wyselekcjonowanej grupie 419 ekspertów (równolegle: 366 onkologów i 53 specjalistów zdrowia publicznego). W kwestionariuszu ankietowani oceniali wpływ na efektywność leczenia onkologicznego w wybranych rodzajach nowotworów litych czynników ryzyka zdrowotnego: organizacji opieki onkologicznej; finansowania ochrony zdrowia w zakresie onkologii; liczby praktykujących lekarzy (dostęp do lekarzy POZ i onkologów; kadry; kompetencje); infrastruktury szpitalnej; urządzeń medycznych w diagnostyce i terapii nowotworów; wydatków na leki; funkcjonowania patomorfologii; profilaktyki i badań przesiewowych. Efektywność leczenia traktowano jako relację skuteczności do poniesionych kosztów i oceniano wskaźnikiem przeżyć 5 letnich standaryzowanych wiekiem. Analiza wyników badania prowadzi do wniosku, żenajwiększym problemem opieki onkologicznej jest nadmierny czas oczekiwania na przeprowadzenie procedur diagnostycznych niezbędnych do podjęcia właściwego leczenia, który od zgłoszenia się pacjenta z pierwszymi objawami choroby do włączenia leczenia wynosi średnio 100 dni. Wynika to głównie z braku koordynacji wykonania świadczeń medycznych niezbędnych do włączenia leczenia, w powiązaniu z ich naturalną sekwencyjnością (wykonywanie jednego świadczenia po drugim, każdorazowo poprzedzone okresem oczekiwania). Generalnieprowadzi to do konkluzji, żezwiększenie środków finansowych w obszarze onkologii, choć uzasadnione deficytem finansowym ośrodków onkologicznych oraz niekorzystnym wynikiem porównań międzynarodowych (i chociaż jest pożądane przez środowisko medyczne), nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, bez równoczesnego wprowadzenia dobrze zaprojektowanych zmian organizacyjnych w systemie opieki nad chorymi na raka. Przeprowadzone badanie i analiza jego wyników skłania autorów artykułu do opinii, że warunkiem zwiększenia efektywności opieki onkologicznej w Polsce jest, przede wszystkim, utworzenie systemu koordynowanej opieki medycznej, np. w oparciu o ideę i metodę Risk Adjustment.

Słowa kluczowe :

onkologia, risk adjustment, zdrowie publiczne, reforma ochrony zdrowia

oncology, risk adjustment, public health, healthcare reform


Captive insurance companies and risk retention groups finance protection against third party liabilities of health institutions and their employees

Finansowanie ochrony odpowiedzialności cywilnej podmiotów sektora ochrony zdrowia oraz zatrudnianych w nich osób w ramach captivów ubezpieczeniowych oraz grup zatrzymania ryzyka

Autor

Ernie Greszta - Lease Plan Fleet Management Sp. z o.o. Regional Insurance Manager for Central Europe & Asia, Poland

ABSTRAKT

Alternatywny transfer [cesja] ryzyka to wszelkie formuły cesji ryzyka inne aniżeli poprzez klasyczne umowy ubezpieczeń i reasekuracji. Często wykorzystywaną metodą cesji ryzyka odpowiedzialności cywilnej są tzw. grupy zatrzymania ryzyka, które stanowią szczególny rodzaj captivu ubezpieczeniowego. W USA, grupy zatrzymania ryzyka działają na podstawie aktu prawa federalnego – Liability Risk Retention Act z 1986 roku, który umożliwia zarówno zakładanie grup zakupowych (am. Risk Purchasing Groups) w celu dokonywania grupowych zakupów ubezpieczeń na rynku komercyjnym jak również zakładanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez grupy zatrzymania ryzyka (am. Risk Retention Groups lub w skrócie RRG).

Ubezpieczającymi i ubezpieczonymi w grupach zatrzymania ryzyka są ich właściciele (osoby fizyczne i przedsiębiorstwa) a jednocześnie jej członkowie, którzy prowadzą zbliżoną działalność gospodarczą i w związku z tym są narażeni na podobne ryzyka, które zgodnie z przepisami powyższego aktu prawa mogą dotyczyć wyłącznie odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z wyżej wymienionym aktem prawa, RRG mogą zatrzymywać ryzyka typu: general liability, errors and omissions, directors and officers, medical malpractice, professional liability, products liability.

Artykuł podaje przykładowe korzyści z tytułu posiadania grup zatrzymania ryzyka jak również przykłady ujemnych stron. Podane są także przykłady funkcjonujących na rynku amerykańskim grup zatrzymania ryzyka i captivów ubezpieczeniowych.

Słowa kluczowe :

grupa zatrzymania ryzyka, captive, OC, fronting, błędy w sztuce lekarskiej

risk retention group, captive, liability, fronting, medical malpractice


Influence of the construction of the health insurance product on the discrepancy between supply and demand – on the example of the offer addressed to medium, small and micro-size enterprises

Wpływ konstrukcji produktu ubezpieczenia zdrowotnego na rozmijanie się podaży z popytem – na przykładzie oferty kierowanej do przedsiębiorstw średnich, małych i mikro

Autor

Katarzyna Kędzior - Mgr, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ABSTRAKT

Artykuł odnosi się do powszechnie dyskutowanego, zarówno w środowisku ubezpieczycieli, jak i  w literaturze przedmiotu, pytania o przyczyny  rozmijania się podaży ubezpieczeniowych produktów zdrowotnych adresowanych do sektora MŚP z popytem na te produkty. Można przyjąć, że jedną z tych przyczyn jest niewłaściwa konstrukcja produktu ubezpieczeniowego. Zakładamy przy tym, że poprawny sposób konstrukcji produktu powinien opierać się na następujących kryteriach:  posiadać modularną budowę oraz właściwe proporcje, każdego z tych trzech obligatoryjnych modułów świadczeń: serwisowych (medycznych), finansowo-rentowych i logistycznych. W celu weryfikacji tej hipotezy przeprowadzono analizę wybranych 25 produktów ubezpieczenia zdrowotnego w oparciu o przykładowy sposób konfiguracji  modułów i świadczeń zdrowotnych.  Analiza wykazała, iż ubezpieczyciele nie przykładają należytej staranności do konstrukcji produktów zdrowotnych. Fakt ten tłumaczy się  powszechnym występowaniem we wszystkich ofertach zakładów ubezpieczeń luk w obrębie świadczeń poszczególnych modułów. Wyniki analizy wskazują dodatkowo, iż kwestię rozmijania się podaży z popytem można odnieść do „uniwersalnego” charakteru oferowanych produktów, a więc braku oferty dostosowanej do specyfiki potrzeb klienta z sektora MŚP. Na niewłaściwą konstrukcję produktów ubezpieczeniowych ma ponadto wpływ rozmijanie się interesów oferentów oraz klientów/pacjentów. Głównym celem ubezpieczyciela jest bowiem maksymalizacja zysku generowanego ze sprzedaży polis, zaś w odniesieniu do klienta/pacjenta, jak najszersze pokrycie potrzeb zdrowotnych poprzez gwarantowane w ramach polisy świadczenia.

Słowa kluczowe :

produkt ubezpieczenia zdrowotnego, MŚP, ubezpieczenia grupowe

health insurance product, SMEs, group insurance


The history of coordinated health care system in the Lodz region and city of Łodz – case study

Dzieje koordynowanej opieki zdrowotnejw regionie łódzkim i mieście Łodzi – studium przypadku

Autor

Jacek Michalak - Dr, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Anna Rybarczyk-Szwajkowska - Dr, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

ABSTRAKT

Dwustuletnią historię systemów opieki zdrowotnej wregionie łódzkimwykorzystano do analizy koordynowania opieki zdrowotnej przez władze lokalne. Odgórne (wynikające z regulacji prawnych) wprowadzanie integracji i koordynowania szpitali i lecznictwa ambulatoryjnego przynosiło umiarkowane efekty. Pojawiały się silne tendencje odśrodkowe prowadzące do rozpadu zespołów opieki zdrowotnej (obejmujących od 100 000 do ponad  250 000 mieszkańców) i powstawania samodzielnych szpitali miejskich. Natomiast inicjatywy oddolne – łączenie się jednostek, powstawanie przyszpitalnych poradni a nawet aptek - wydają się przynosić lepsze rezultaty, ale głównie w odniesieniu do pacjentów szpitali. Jednak decydujący (negatywny) wpływ na struktury koordynowanej opieki zdrowotnej mają kontrakty z NFZ oddzielne dla lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego. 

Słowa kluczowe :

koordynowana opieka zdrowotna, zintegrowana opieka zdrowotna, region łódzki

coordinated health care system, integrated healthcare system, Lodz region


Aktualny tom