Journal of Health Policy,
Insurance and Management


Polityka Zdrowotna

e-czasopismo

Journal of Health Policy, Insurance and Management XV/V

Pobierz cały tom w pdf

Indicators on national health fund expenditures on medical services in 2012, in selected diseases, on the national and regional level, with particular consideration given to the Lodzkie province

Autor

Jakub Gierczyński, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Mirosław J. Wysocki, Jerzy Gryglewicz

ABSTRAKT

W artykule omówiono nakłady płatnika publicznego – Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na świadczenia zdrowotne w 2012 roku. Skupiono się na trzech istotnych epidemiologicznie
i społecznie jednostkach chorobowych: niewydolności serca, cukrzycy i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP). Nakłady przedstawiono w ujęciu ogólnopolskim
i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego. Przeprowadzono analizę w zakresie tzw. wskaźnika wydatków per capita, który obrazuje ilość środków przeznaczonych przez oddział wojewódzki NFZ w ramach finansowania kontraktów
w zakresie określonej jednostki chorobowej, na jednego ubezpieczonego w danym województwie. W wyniku analizy porównawczej stwierdzono, iż w województwie łódzkim poziom nakładów NFZ na świadczenia zdrowotne oraz wskaźniki per capita w zakresie trzech wybranych jednostek chorobowych osiągnęły poziom powyżej średniej krajowej. Szczególnie w przypadku cukrzycy poziom finansowania publicznego był dla województwa łódzkiego najwyższy w Polsce. Autorzy wskazują opracowaną metodologię, jako jeden
z sugerowanych wskaźników do oceny i porównywania poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych w zakresie jednostek chorobowych pomiędzy województwami w Polsce.

Słowa kluczowe :

płatnik publiczny, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), świadczenia zdrowotne, niewydolność serca, cukrzyca, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zachorowalność, umieralność, leczenie szpitalne, specjalistyczna opieka ambulatoryjna, rehabilitacja medyczna, wskaźnik per capita, świadczeniodawcy

public payer, National Health Fund (NHF), health benefits, cardiac insufficiency, diabetes, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), morbidity, mortality, hospitalization, specialist out-patient care, medical rehabilitation, per capita indicator, providers


Appraisal of supplying inhabitants with medical health services financed by private resources – taking Lodzkie province as an example

Ocena zaopatrzenia mieszkańców regionu w świadczenia zdrowotne finansowane ze środków prywatnych – na przykładzie województwa łódzkiego

Autor

Chudzik Kinga, Arendarski Maciej, Cichońska Dominika

ABSTRAKT

Wspomagając finansowanie ochrony zdrowia i poszerzając zakres pokrycia ryzyka utraty zdrowia z przyczyn chorobowych i poza chorobowych prywatne ubezpieczenia zdrowotne
i abonamenty medyczne niewątpliwie zaczęły odgrywać ważną rolę w systemie ochrony zdrowia. Przeprowadzona analiza ofert prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych wykazała, że zakłady ubezpieczeń i centra medyczne ciągle modyfikują swoją ofertę, aby dopasować ją do zmieniających się rynkowych potrzeb. Istotnymi cechami tych produktów, oprócz akceptowalnej ceny, stała się dostępność terytorialna i czasowa do świadczeń, jak również zakres dodatkowych korzyści np. takich jak zniżki na świadczenia nieobjęte ofertą.

Analiza ukazała również jak istotna jest modularna konstrukcja produktów ubezpieczeniowych i abonamentów medycznych, która może służyć realizacji celów obu sektorów ochrony zdrowia: prywatnego i prywatnego.

Można przypuszczać, że zmierzając do poprawy efektywności, rozumianej tutaj, jako realizację partykularnych biznesowych celów, zakłady ubezpieczeń i centra medyczne
w najbliższym czasie będą manipulowały elementami składowymi produktu, jego konstrukcją i strukturą w dużo większym stopniu niż robią to obecnie. Działania te będą na pewno bardziej świadome i tym samym skuteczne.

Słowa kluczowe :

ubezpieczenia zdrowotne, abonamenty medyczne, dostępność, finansowanie ze środków prywatnych

health insurance, medical subscriptions, availability, private founding


Outpatient specialist care in Szczecin metropolitan area - analysis of intraregional differences

Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym – analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego

Autor

Iga Rudawska, Monika Wikińska

ABSTRAKT

Celem artykułu jest ocena zróżnicowania zakresu, dostępności, jakości i efektywności usług ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej (AOS), świadczonej na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Hipotezą pracy jest stwierdzenie, iż Szczeciński Obszar Metropolitalny cechuje silne zróżnicowanie wewnątrzregionalne dotyczące zakresu, dostępności, jakości i efektywności AOS. Szczególna uwaga kierowana jest pod adresem jednostek samorządu terytorialnego i ich zaangażowania we właściwe zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu/gminy. Analiza dotyczy ostatniego dostępnego w statystykach publicznych roku, tj. 2011 lub 2012, a rokiem bazowym (do porównań) jest rok 2005. Autorzy opierają się na danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Wojewódzkiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Słowa kluczowe :

ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna, zakres, dostępność, efektywność, jakość usług medycznych, jednostki samorządu terytorialnego, Szczeciński Obszar Metropolitalny

outpatient specialist care, scope, availability, efficiency, quality of health care, local government units, Szczecin Metropolitan Area


Regional strategy of health care and health policy – challenges and dilemmas

Regionalna strategia ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej – wyzwania i dylematy

Autor

Romuald Holly

ABSTRAKT

Rozważania autora artykułu zmierzają do identyfikacji najważniejszych uwarunkowań skuteczności i efektywności regionalnej polityki ochrony zdrowia służącej zarówno lepszemu zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych lokalnych społeczności, jak też realizującej cele polityki spójności. Kanwą prezentowanej w artykule refleksji nad kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed polityką regionalną są dwuletnie badania w tym zakresie, których wyniki relacjonują teksty zamieszczone w trzech kolejnych tomach Journal of Health Policy, Insurance and Management (№ XIII/III 2013, № XIV/IV 2014, № XV/V 2014). W efekcie prowadzonych rozważań autor wskazuje cztery grupy uwarunkowań i problemów, których rozwiązanie stanowi warunek sine qua non skutecznej i efektywnej regionalnej polityki ochrony zdrowia realizującej zarówno strategiczne cele UE i rodzimego kraju, jak też służącej lepszemu zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu.

Pierwsza grupa dotyczy uwarunkowań systemowo-organizacyjnych oraz fundamentalnych zasad konstruowania regionalnych strategii ochrony zdrowia i planowania bieżącej polityki zdrowotnej. Druga grupa odnosi się do zasad i sposobu funkcjonowania oraz merytorycznych i zarządczych kompetencji regionalnych władz – samorządowych i administracyjnych.

Trzecią grupę tworzy brak kryteriów gromadzenia danych i doboru parametrów niezbędnych do konstruowania strategicznych planów ochrony zdrowia w regionie, a tym samym brak kryteriów oceny jej skuteczności i efektywności. Osobna grupa to problem braku wyrazistej, jednoznacznie spójnej strategii ochrony zdrowia osadzonej w teoretycznych imponderabiliach i zarazem w realiach polityki publicznej wynikających ze specyficznych, lokalnych uwarunkowań. Wynikają stąd główne cele postulowanego przez autora przedsięwzięcia badawczego obejmującego równoległe projekty zorientowane przede wszystkim na:
(1) poszukiwanie takich rozwiązań systemowych i legislacyjnych, które pozwoliłyby na opracowanie i rekomendowanie krajom i regionom UE wspólnego, jednolitego modelu organizacji i zarządzania ochroną zdrowia w poszczególnych regionalnych oraz
(2) formułowanie programów kształcenia kadr zarządczych w regionach, a także działań kształtujących właściwą dla współczesnych demokracji kulturę polityczną. Postulowane przedsięwzięcie badawcze będzie, zdaniem autora, istotnym wsparciem dla umacniania związku idei, celów i zadań polityki regionalizacji prowadzonej w ramach „małych, bliskich ojczyzn” z ideami spójności, konwergencji i harmonizacji służącymi integracji całej Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe :

spójność, regionalizacja, strategia ochrony zdrowia, polityka zdrowotna

cohesiveness, regionalization, healthcare politics and policy


The General Average and Petty Average in Today’s Health Insurance Products

Awaria wspólna i awaria mała we współczesnych produktach ubezpieczeń zdrowotnych

Autor

Wojciech Kownacki

ABSTRAKT

Artykuł jest próbą przybliżenia starożytnych instytucji awarii wspólnej i awarii małej. Jakkolwiek instytucje te funkcjonują w ramach ubezpieczeń morskich, to są nośnikami fundamentalnych idei i zasad, które mają podstawowe znaczenie we wszystkich rodzajach zabezpieczenia społecznego. Są to idee – solidarności i wspólnotowości oraz zasady słuszności oraz równego traktowania wszystkich członków wspólnoty. Awarie nadają tym ideom i zasadom, szczególną interpretację. Uzasadniają m. in. działania o charakterze ex ante (czyli wyprzedzającym i zapobiegawczym) jak i również sankcjonują, w ściśle określonych warunkach, celowe poniesienie szkody. Ubezpieczenia zdrowotne, ze względu na swój silny wydźwięk społeczny, są skazane na odwoływanie się do tych podstawowych idei i zasad.
W artykule są one zaprezentowane na przykładzie konkretnych świadczeń objętych ochroną w ramach ubezpieczeń zdrowotnych, które proponowane są przez zakłady ubezpieczeń oraz funkcjonujących w produktach ochrony zdrowia tzw. firm abonamentowych.

Słowa kluczowe :

awaria wspólna, awaria mała, ex ante, działania prewencyjne i profilaktyczne

general average, petty average, ex ante, preventive and prophylactic measures


Determinants of corruptions processes in public hospitals

Uwarunkowania procesów korupcyjnych w szpitalach publicznych

Autor

Benedykt Bober

ABSTRAKT

Niniejsza praca przedstawia istotę procesów korupcyjnych w szpitalach publicznych, rolę etyki oraz stanowienia prawa w procesie zapobiegania negatywnym skutkom społeczno-ekonomicznym. Ukazana jest również rola organizacji pozarządowych, jako swoistego barometru społecznego w procesie kształtowania pożądanych postaw kadr medycznych.

Słowa kluczowe :

korupcja, służba zdrowia, opinie pacjentów, szpitale publiczne, prawo

corruption, health care, patients’ opinions, public hospitals, law


Aktualny tom