Journal of Health Policy,
Insurance and Management


Polityka Zdrowotna

e-czasopismo

Journal of Health Policy Insurance and Management XIV/IV

Pobierz cały tom w pdf

REGIONAL DIFFERENTIATION OF HEALTHCARE IN POLAND

Zróżnicowanie regionalne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce

Autor

Rafał Rudka, Marek Wójcik

ABSTRAKT

Artykuł porusza problemy występujących w Polsce różnic wymagań zdrowotnych wśród obywateli , które wynikają z ich różnych stanów zdrowia. Występujące różnice szczególnie zauważalne są w populacjach różnych województw. Teza która została postawiona
do niniejszej pracy mówi, że udowodnione jest za pomocą licznych analiz przedstawionych
w, publikacjach dotyczących szeroko pojętych społecznych rozbieżności zdrowotnych,  atlasów śmiertelność wśród obywateli polskich i dotyczących stan zdrowia i jego uwarunkowań w Polsce. Postrzegane są jako niesprawiedliwe , niepotrzebne i możliwe do uniknięcia, a ich zmniejszenie powinno wynikać z konstrukcji , jak również rozmieszczenia infrastruktury ochrony zdrowia. Ponadto, proces planowania dostępności usług opieki zdrowotnej nie uwzględnia rzeczywistego poziomu i rodzaju potrzeb opieki zdrowotnej
w odniesieniu do danego województwa, tym samym zwiększając rozbieżności w zakresie dostępności. Potrzebę zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej został uwzględniony w różnych europejskich dokumentach , m.in. w konkluzjach Rady w sprawie wspólnych wartości UE i przepisów zdrowotnych z czerwca 2006 roku , zgodnie z zasadą równości dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej należy rozumieć jako zapewnienie równego dostępu w oparciu o potrzeby.

Słowa kluczowe :

system ochrony zdrowia, polityka zdrowotna, zasoby, leczenie

healthcare system, health policy, resources, treatment


MAPPING HEALTH NEEDS AND HEALTHCARE SYSTEM PERFORMANCE ASSESSMENT, BASED ON THE EXAMPLE OF THE HEALTH PERFORMANCE INDEX FOR ŁÓDŹ PROVINCE

Mapowanie potrzeb zdrowotnych a ocena sprawności regionalnego systemu ochrony zdrowia - na przykładzie Indeksu sprawności ochrony zdrowia dla województwa łódzkiego

Autor

ADAM KOZIERKIEWICZ, JAKUB GIERCZYŃSKI, MIROSŁAW J. WYSOCKI, MAŁGORZATA GAŁĄZKA-SOBOTKA

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono plany dotyczące wdrażania wojewódzkich map oceny potrzeb zdrowotnych. Stwierdzono, że tworzenie map zabezpieczenia zdrowotnego jest fundamentalne dla sprawnego i skutecznego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
w Polsce. Zabezpieczeniem właściwego funkcjonowania tego projektu będzie stosowanie wiarygodnych i aktualnych danych, właściwa metodologia oraz cykliczna ocena jakości wyników. Omówiono najważniejsze polskie zasoby danych, które mogą być wykorzystanie do tworzenia analiz i opracowań dla potrzeb map. W tym kontekście przedstawiono inicjatywę pt. „Indeks sprawności ochrony zdrowia” dotyczącą oceny sprawności działania regionalnych systemów ochrony zdrowia. Indeks oparty został na międzynarodowych doświadczeniach, w szczególności doświadczeniach Światowej Organizacji Zdrowia. Zgodnie z planami autorów Indeksu, zestaw wskaźników będzie się poszerzał, przy zachowaniu podstawowego zestawu wskaźników, które mają pozwolić na obserwację zmian w czasie. Wyniki Indeksu sprawności ochrony zdrowia 2014 pokazują próbę oceny stanu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w poszczególnych województwach.
W sumarycznym zestawienia wskaźników najlepszy wynik osiągnęło województwo warmińsko-mazurskie (33 pkt), drugie miejsce zajęło województwo zachodniopomorskie (324 pkt.), a trzecią lokatę województwo wielkopolskie (321 pkt.). W zestawieniu tym pozycja województwa łódzkiego była niestety niekorzystna i znalazło się ono z tylko 223 punktami na ostatnim miejscu pośród wszystkich województw. Wynik dla województwa łódzkiego powinien skłonić do refleksji i dokładnej analizy wszystkich interesariuszy odpowiedzialnych za planowanie, funkcjonowanie i działania naprawcze w ramach systemu ochrony zdrowia w tym regionie Polski.

Słowa kluczowe :

mapowanie potrzeb zdrowotnych, wskaźniki zdrowia, mapowanie potrzeb zdrowotnych na poziomie lokalnym

health system performance measures, health indicators, ranking, provincial health needs assessment maps


AVAILABILITY OF MEDICINAL PRODUCTS IN THE ŁÓDŹ PROVINCE – CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR AVAILABILITY MODEL

Dostępność produktów medycznych w regionie łódzkim – założenia konceptualne modelu dostępności

Autor

DOMINIK DZIURDA, BARBARA DOPIERAŁA, TOMASZ POSIAK

 

ABSTRAKT

Dostępność produktów leczniczych warunkowana jest na wielu płaszczyznach systemu organizacji ochrony zdrowia, od poziomu indywidualnego pacjenta poprzez system dystrybucji świadczeń i finansowania świadczeń aż po przedmiotowe strategie regionalne oraz stopień pozycjonowania tematu w priorytetach polityki państwa. Aktualna organizacja systemu opieki zdrowotnej oraz jej oczekiwane kierunki ewolucji wskazują samorządy terytorialne jako ważne centra decyzyjne w procesie ustalania regionalnych priorytetów zdrowotnych. Istotnym obszarem odpowiedzialności samorządów jest m.in. realizacja zadań własnych związanych z wdrażanie i monitorowaniem regionalnych i lokalnych programów zdrowotnych. W ich ramach produkty lecznicze stanowią integralną część świadczeń zdrowotnych finansowanych i organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) wszystkich szczebli.

Słowa kluczowe :

dostępność produktów leczniczych, dostępności farmakoterapii, zachowania lekowe pacjenta

availability of medicinal products, availability of drug therapies, patient's drug behaviours


FOR PUBLIC HEALTH. MEDICAL TECHNOLOGIES ROLE TO REDUCE INEQUALITIES. EU FUNDS AVAILABLE IN 2014-2020 FINANCIAL PERSPECTIVE

Obecne i przyszłe wyzwania dla zdrowia publicznego. Rola technologii medycznych w ograniczaniu nierówności zdrowotnych. Fundusze Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020

Autor

NICOLE DENJOY, DANIEL OKNIŃSKI

ABSTRAKT

Artykuł prezentuje problemy z jakim borykać się będą europejskie systemy opieki zdrowotnej w najbliższych latach. Staną one przed ogromnym wyzwaniem. Zarówno ze względu na zachodzące zmiany demograficzne takie jak starzenie się społeczeństwa i coraz dłuższe przeciętne dalsze trwanie życia, opieka zdrowotna musi stale poszukiwać nowych i lepszych sposobów dostarczania coraz większej liczby usług o coraz lepszej jakość, aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie usług i rosnącym oczekiwaniom interesariuszy. W praktyce zachodzą znaczące zmiany, które należy wprowadzać w mechanizmy gospodarcze opieki zdrowotnej i system refundacji leków, przy zachowaniu podstawowych zasad powszechnego dostępu i solidarności.

Słowa kluczowe :

czynnik, opieka zdrowotna ,potrzeby zdrowotne, technologia

factor, healthcare, healthcare needs, technology


BENCHMARKING CRITERIA AND COMPARATIVE PARAMETERS USED FOR ASSESSMENT OF HEALTH CARE IN VARIOUS REGIONS IN POLAND AND IN OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Benchmarkingowe kryteria i parametry analiz porównawczych służące ocenie ochrony zdrowia w poszczególnych regionach w Polsce i w krajach europejskich

Autor

MARTYNA KRUSZYŃSKA

ABSTRAKT

Każdego roku publikowane są opracowania, mające na celu porównanie różnych aspektów funkcjonowania ochrony zdrowia. Nieustanne poszukiwania uniwersalnych, prostych wskaźników odzwierciedlających sytuację w systemie ochrony zdrowia, prowadzą do opracowywania nowych metodologii badań, a także systematycznego doskonalenia tych już istniejących. Benchmarking jest metodą polegającą na porównywaniu stosowanych w danej organizacji rozwiązań z rozwiązaniami wykorzystywanymi w najlepszych firmach. Zastosowanie tej metody pozwala na doskonalenie się organizacji poprzez uczenie się od najlepszych. Z benchmarkingu z powodzeniem korzystać mogą nie tylko prywatne przedsiębiorstwa, lecz także instytucje sektora publicznego odpowiedzialne za kreowanie polityki ochrony zdrowia w regionie. By móc tworzyć zestawienia za pomocą metody benchmarkingu pozwalające oceniać ochronę zdrowia, należy zadbać o to, by opracowywane wskaźniki zapewniały porównywalność danych. Istotny jest także zakres prowadzonych porównań. Niniejszy artykuł ma na celu ocenę możliwości wykorzystania metody benchmarkingu w zarządzaniu publicznym. Podejmuje także próbę zbadania możliwości wykorzystania wskaźnika Local Human Development Index (LHDI) jako benchmarkingowego parametru oceny ochrony zdrowia.

Słowa kluczowe :

benchmarking, ochrona zdrowia, wskaźnik LHDI

benchmarking, health care, Local Human Development Index


THE ISSUE OF HEALTH AND HEALTH CARE PRESENTED IN THE DISTRICTS’ LOCAL DEVELOPMENT PLANS AS WELL AS THEIR STRATEGIC DEVELOPMENT PROGRAMMES FOR THE LODZ REGION BETWEEN 2007 AND 2013, COVERED BY THE “DEVELOPMENT STRATEGY OF LODZ PROVINCE FOR THE YEARS 2007 AND 2020”

Problematyka ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej w powiatowych planach rozwoju lokalnego i strategiach rozwoju powiatów regionu łódzkiego na lata programowania 2007-2013 w kontekście „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020”

Autor

BOGUMIŁA KEMPIŃSKA-MIROSŁAWSKA

ABSTRAKT

Artykuł omawia skuteczne i efektywne wykonywanie przez powiat i samorząd województwa wielu zadań publicznych, w tym w szczególności o zakresie ochrony zdrowia,  który wymaga sprawnego zarządzania na każdym etapie, w tym planowania. Samorząd prowadząc politykę lokalną bądź regionalną dokonuje przede wszystkim wyboru celów działania i sposobów ich realizacji pod kątem zaspokajania zbiorowych potrzeb lokalnej populacji w ramach określonych wieloletnich celów strategicznych. Omawiana jest również wynikająca strategia rozwoju województwa łódzkiego, w zakresie zdrowia która odwołuje się do następujących kwestii: dostępność, jakość, promocja zdrowia, profilaktyka chorób, ograniczanie szkód zdrowotnych, wpieranie współpracy różnych służb.

Słowa kluczowe :

reforma, równy dostęp, korzyści, samorząd, strategia, powiat

reform, equal access, health benefits, local government, strategy, province


“ICONS” – INSURANCE CONTRACTS AS AN OPPORTUNITY FOR THE NEW SOCIAL SECURITY SYSTEMS. REDEFINING ICONS AND LOOKING FOR NEW GUARANTEES OF WELFARE STATES

"ICONS" - umowy ubezpieczeniowe jako szansa dla nowych systemów zabezpieczenia społecznego. Definiowanie ICONS i szukanie nowych gwarancji państwa opiekuńczego

Autor

ROMUALD HOLLY

ABSTRAKT

Powszechne w XX wieku prawo do świadczeń społecznych dla wszystkich obywateli oraz rozliczne dodatkowe przywileje dla licznych grup socjodemograficznych w dostępie do tych dóbr, w wieku XXI nie będą już stanowiły fundamentu europejskiego państwa dobrobytu. Przesądzają o tym dokonujące się zmiany demograficzne, ekonomiczne
i kulturowe, które przewartościowują dotychczasowe i generują nowe ryzyka społeczne, rodzą nowe potrzeby i oczekiwania, wymuszają powstawanie nowych technologii produkcji dóbr i ich dystrybucji. Pogłębiająca się równocześnie świadomość społeczeństwa ryzyka stymulowana narastającymi zagrożeniami może okazać się szczególnie wrażliwa na niedostatek czy wręcz brak zabezpieczeń podstawowych potrzeb społecznych. Brak oferty rozwiązań odpowiednich do aktualnych potrzeb i oczekiwań może sprawić, że wraz
z początkiem wyczekiwanego okresu stabilizacji i rozwoju gospodarczego, paradoksalnie, rozpocznie się nowa era niepokojów, roszczeń, trudnych do kontrolowania i niemożliwych do przewidzenia inicjatyw i ruchów społecznych. Wizję tę potwierdzają doświadczenia ostatniego tylko pięćdziesięciolecia – od ruchu sytuacjonistów, po ruch oburzonych. Powstaje zatem konieczność stworzenia nowego wzorca/modelu państwa dobrobytu, odwołującego się do nowych symboli odpowiadających współczesnym potrzebom, a zarazem wywodzącym się z systemu wartości i imponderabiliów współczesnych Europejczyków, modelu możliwego do wdrożenia w państwach UE różniących się etapem rozwoju gospodarczego, tradycjami, kulturowymi, orientacjami ideologicznymi i politycznymi.

Słowa kluczowe :

społeczeństwo ryzyka, państwo dobrobytu, zabezpieczenie społeczne, kontrakty społeczne

risk society, welfare state, social security system, social insurance contracts


THE RISK IN PARAGLIDING TOURISM PRACTICED BY THE DISABLED

Ryzyko w turystyce paralotniowej uprawianej przez osoby niepełnosprawne

Autor

AGNIESZKA CHMIELEWSKA

ABSTRAKT

Celem opracowania było zaprezentowanie wpływu turystyki paralotniowej na gospodarkę makroekonomiczną i mikroekonomiczną oraz przedstawienie ryzyka uprawiania  turystyki paralotniowej przez osoby niepełnosprawne. Autor zaprezentował paralotniarstwo jako współczesną formę turystyki. Zostały zdefiniowane pojęcia: ryzyko, paralotniarstwo,  turystyka, sport inwalidów. Przedstawiono sport i turystykę, które są nierozerwalnie
z ryzykiem. W niniejszym artykule dokonano porównania ryzyka podczas uprawiania paralotniarstwa przez pilotów pełnosprawnych i osób niepełnosprawnych.

Słowa kluczowe :

ryzyko, turystyka, paralotniarstwo, sport inwalidów

risk, tourism, paragliding, sports for the disabled


Aktualny tom