Journal of Health Policy,
Insurance and Management


Polityka Zdrowotna

e-czasopismo

Journal of Health Policy Insurance and Management XIII/III

Pobierz cały tom w pdf

Regionalization of health care in Poland and other European countries - who, and what, really benefits from it?

Autor

Romuald Holly - Professor of Medical University of Lodz, Head of Health Care Policy Chair; Warsaw School of Economics, Director of National Insurance Institute, Poland

ABSTRAKT

Słowa kluczowe :


Health Needs Assessment at Regional Level in Poland– Analysis and Evaluation of Sources in Łódź Region

Ocena potrzeb zdrowotnych ludności Polski na poziomie regionalnym – analiza i ocena źródeł na przykładzie województwa łódzkiego

Autor

Jacek Michalak - MD, PhD, Health Care Policy Chair, Medical University of Lodz, Poland

ABSTRAKT

Przeanalizowano wybrane dane o opiece zdrowotnej w województwie pochodzące z oficjalnych źródeł informacji – statystyki publicznej, danych Narodowego Funduszu Zdrowia i wybranych badań epidemiologicznych. Podjęto również próbę uzyskania informacji o funkcjonowaniu systemu e-zdrowie w województwie. Na tej podstawie sformułowano warunki konieczne dla określenia rzeczywistych potrzeb zdrowotnych populacji. Obecnie w sprawozdaniach statystycznych i epidemiologicznych analizowane są jedynie elementy struktury i niektórych funkcji lecznictwa, co jest obciążone istotnym błędem. Brak jest informacji o wynikach zdrowotnych (poza zgonami). Przyczyną rozbieżności (niekiedy bardzo istotnych) jest przede wszystkim posługiwanie się pojęciami: hospitalizacji, wykorzystania łóżek czy zrealizowanych procedur zamiast określenia subpopulacji chorych korzystających z poszczególnych form opieki zdrowotnej. Szczególnego znaczenia nabiera problem wyodrębnienia populacji chorujących na kilka chorób. Przedstawiono również wstępne wyniki weryfikowania niektórych potrzeb zdrowotnych na podstawie danych farmakoekonomicznych.

Słowa kluczowe :

potrzeby zdrowotne, zdrowie populacji, dane statystyczne, dane epidemiologiczne, nierówności społeczne

health requirements, health of population, statistical data, epidemiological data, social inequalities


The adjustment of health care infrastructure to the health care needs and expectations of the region’s residents - based on the Province of Łódź

Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia do potrzeb zdrowotnych i oczekiwań mieszkańców regionu – na przykładzie województwa łódzkiego

Autor

Hanna Saryusz-Wolska - MD, PhD, Health Care Policy Chair, Medical University of Lodz, Poland

ABSTRAKT

Infrastrukturą określa się wszelkie urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do należytego funkcjonowania społeczeństwa i produkcyjnych działów gospodarki. Wyróżnia się infrastrukturę ekonomiczną i społeczną, do której zaliczamy instytucje w dziedzinie prawa, oświaty, nauki, kultury i wypoczynku oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej. Nowa polityka regionalna Unii Europejskiej wskazuje na terytorialny wymiar procesów rozwojowych i konieczność tworzenia układów terytorialno-funkcjonalnych. Głównym celem poprawy infrastruktury ochrony zdrowia w regionie jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych oraz zredukowanie trwałej nieefektywności systemu ochrony zdrowia i trwałego wykluczenia społecznego w dostępie do opieki zdrowotnej. Dostosowywanie infrastruktury do potrzeb zdrowotnych obywateli stanowi integralną część reformy systemu ochrony zdrowia. W pracy przedstawiono dostosowywanie infrastruktury ochrony zdrowia jako złożony proces planowania. Planowanie infrastruktury opieki zdrowotnej stanowi również problem informacyjno-decyzyjny, a regionalne plany zdrowotne oparte na analizie dostępnych danych powinny powstawać w procesie negocjacji i wzajemnych uzgodnień z głównymi interesariuszami w regionie. Praca zawiera przegląd metod i narządzi stosowanych w planowaniu opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe :

ochrona zdrowia, infrastruktura ochrony zdrowia, planowanie, dostępność, efektywność

health care, health care infrastructure, planning, access, efficiency


Appraisal Of Supplying Inhabitants With Medical Health Services Financed By Public Resources - Taking Łódź Province as an Example

Ocena zaopatrzenia mieszkańców regionu w świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych– na przykładzie województwa łódzkiego

Autor

Dominika Cichońska - PhD, Health Care Policy Chair, Medical University of Lodz, Poland

 Romuald Holly - Professor of Medical University of Lodz, Head of Health Care Policy Chair; Warsaw School of Economics, Director of National Insurance Institute, Poland

ABSTRAKT

Znajomość rynku jest warunkiem sukcesu dla wszystkich jego uczestników. W przypadku „rynku” ochrony zdrowia wiedza ta przesądza/przesądzać powinna o wszelkiego rodzaju regulacjach prawnych, planach zdrowotnych, konstrukcji systemów ochrony zdrowia, decyzjach strategicznych i rozstrzygnięciach biznesowych. Dlatego określenie zakresu analizy podaży produktowej wydaje się warunkiem sine qua non planowania w ochronie zdrowia. Planowanie zaopatrzenia w świadczenia zdrowotne mieszkańców danego regionu powinno uwzględniać obszary tematyczne zawarte w czterech modułach: (1) stan zdrowia mieszkańców regionu, (2) korzystanie z opieki zdrowotnej, (3) determinanty zdrowia,
(4) zmienne podstawowe (charakterystyka demograficzno--społeczna osób i gospodarstw domowych itp.). Przedstawiona charakterystyka zaopatrzenia w świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych wskazuje na konieczność uporządkowania rynku świadczeniodawców. W niektórych zakresach świadczeń rynek jest wręcz przesycony,
a mimo to kolejne podmioty chcą świadczyć takie usługi. Z drugiej strony są obszary deficytowe, gdzie oferowanych usług jest za mało, mimo istniejącego zapotrzebowania, co prowadzi do migracji pacjentów poza województwo. Działania w sferze „polityki zdrowotnej” – w tym głównie samorządowej najlepiej rozpoznającej potrzeby i możliwości regionu – powinny ukierunkowywać do podejmowania świadomych decyzji o zakresach oferowanych usług.

Słowa kluczowe :

rynek ochrony zdrowia, świadczenia zdrowotne, analiza podaży produktowej, planowanie zaopatrzenia w świadczenia zdrowotne, plany zdrowotne

health care market, health care, analysis of the product supply, planning of medical care services supply, health plans


Healthcare quality management in the province of Łódź

Zarządzanie jakością szpitalnych świadczeń zdrowotnych w województwie łódzkim

Autor

Anna Rybarczyk-Szwajkowska - PhD student, Health Care Policy Chair, Medical University of Lodz, Poland

ABSTRAKT

Zarządzanie jakością świadczeń zdrowotnych stanowi priorytet działalności każdego podmiotu leczniczego. Zagwarantowanie wszystkim pacjentom możliwie najlepszej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej powinno stanowić główny kierunek strategicznych działań organu założycielskiego, kadry zarządczej i codziennej pracy personelu, ponieważ realizowanie wysokiej jakości usług medycznych wymaga sprawnej koordynacji działań oraz umiejętności adaptacji do ciągle zmieniających się warunków.Celem niniejszej pracy jest: (1) omówienie metodyki badania jakości szpitalnych świadczeń zdrowotnych i (2) określenie zależności między działaniami zarządczymi a poziomem jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach publicznych w województwie łódzkim. Wyniki badania mogą/powinny zostać uwzględnione w opracowaniu regionalnej strategii ochrony zdrowia w województwie łódzkim w zakresie działań na rzecz poprawy jakości świadczeń zdrowotnych

Słowa kluczowe :

zarządzanie jakością, jakość opieki medycznej, metody oceny jakości świadczeń zdrowotnych

quality management, healthcare quality, healthcare quality assessment


Health Care Services Financing in the Region, an example of Łódź Province

Finansowanie świadczeń zdrowotnych w regionie na przykładzie województwa łódzkiego

Autor

Izabela Rydlewska – Liszkowska - PhD, Health Care Policy Chair, Medical University of Lodz, Poland

Marta Klimanek - Academy of Social Sciences in Łódź

Alina Klimczak - Medical University of Łódź

ABSTRAKT

W artykule zaprezentowano główne założenia  analizyfinansowania świadczeń zdrowotnych w regionie. Cele analizy sformułowano jako: identyfikacja źródeł finansowania w relacji do realizowanych funkcji ochrony zdrowia, określenie zakresu i przyczyn nie/równowagi finansowej podmiotów leczniczych, określenie głównych ryzyk finansowych polityki zdrowotnej. Do celów i zakresu analizy dostosowano metody ilościowo-jakościowe badania obejmujące analizę wydatków według źródeł finansowania i funkcji ochrony zdrowia, analizę kosztów i przychodów podmiotów leczniczych, diagnozę zadłużenia podmiotów w regionie. Dla potrzeb realizacji celów badania wykorzystano następujące materiały: publikacje naukowe, ekspertyzy, dane statystyczne, dane pochodzące z zaprojektowanych w ramach badania ankiet skierowanych do podmiotów leczniczych. Wnioski dotyczące wybranych segmentów analizy finansowania świadczeń zdrowotnych w regionie sformułowano w trzech obszarach problemowych: sposób gospodarowania środkami finansowymi w regionalnej ochronie zdrowia, metodologia prowadzenia analizy finansowania świadczeń zdrowotnych, rekomendacje dla podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie ochroną zdrowia w regionie.

Słowa kluczowe :

ochrona zdrowia, finansowanie, analiza ekonomiczna, region

health care, financing, economic analysis, region


Community health programmes – how to improve efficiency in the polish settings

Lokalne programy zdrowotne – jak poprawić efektywność w polskich warunkach

Autor

Katarzyna Dubas - PhD, Health Economics and Social Security Department, Institute of Public Health Jagiellonian University Medical College, Cracow, Poland

Alicja Domagała - PhD, Health Policy and Management Department, Institute of Public Health Jagiellonian University Medical College, Cracow, Poland

ABSTRAKT

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych rekomendacji skoncentrowanych na poprawie efektywności lokalnych programów zdrowotnych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Autorzy przedstawiają międzynarodowe (Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada) doświadczenia w zapewnieniu narzędzi wsparcia skierowanych na zwiększanie potencjału społeczności we wdrożeniu programów zdrowotnych, jak również analizują podstawowe aktualne problemy dotyczące realizacji programów zdrowotnych przez jednostki samorządu lokalnego w Polsce. Podstawową rekomendacją dla polskiego systemu jest rozwój lokalnych programów zdrowotnych wspierających system na szczeblu krajowym, który powinien składać się z trzech zintegrowanych elementów: systemu dostarczania danych epidemiologicznych, interaktywnej bazy zawierającej narzędzia wsparcia i ciągłej kampanii edukacyjnej. Dodatkowo, dla osiągnięcia długookresowych celów, powinny być spełnione dwa uzupełniające wymogi, to jest: zstępująca koordynacja zaplanowanych i zrealizowanych programów zdrowotnych oraz zapewnienie stałego źródła finansowania

Słowa kluczowe :

społeczność, programy zdrowotne, wytyczne profilaktyki, narzędzia wsparcia

community, health programmes, prevention guidelines, supporting tools


Awareness of civilization diseases threat amongst students – international comparative research

Znajomość zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi wśród studentów – międzynarodowe badanie porównawcze

Autor

Anna Rybarczyk-Szwajkowska - PhD student, Health Care Policy Chair, Medical University of Lodz, Poland

ABSTRAKT

W ramach programu „A CO ze zdrowiem studencie?!” przeprowadzono badania mające na celu wskazanie różnic jakie rysują się wobec znajomości zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi wśród ludzi młodych. Z uwagi na skalę problemu w badaniu skupiono się na trzech jednostkach chorobowych: alergii, cukrzycy i otyłości. Do badania włączono 475 studentów z: (1) łódzkich uczelni wyższych,  (2) Uniwersytetu Wiedeńskiego, (3) Narodowego Medycznego Uniwersytetu w Kijowie. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety zwierającego 34 pytania. Wśród 161 respondentów wykonano dodatkowo badania antropometryczne oceniające prawidłowość masy ciała oraz skład ciała, a także zastosowano test sprawnościowy poprzedzony spoczynkowym badaniem ciśnienia tętniczego i tętna. Wyniki badania wskazują, iż ponad połowa badanej populacji znała definicję cukrzycy, najczęściej prawidłową odpowiedź zaznaczali studenci z Kijowa. Obliczono, iż istnieje zależność pomiędzy posiadaną wiedzą o czynnikach ryzyka cukrzycy wśród badanych grup. Studenci z łódzkich uczelni wyższych częściej, niż ich koledzy z Wiednia i Kijowa znali czynniki ryzyka występowania tej jednostki chorobowej, natomiast studenci z Kijowa częściej niż osoby studiujące
w Wiedniu i Łodzi znali prawidłową wartość stężenia cukru we krwi. Studenci łódzkich uczelni wyższych, częściej niż pozostałe grupy studentów, zaznaczali prawidłową definicję alergii.  Studenci z Wiednia częściej niż ich koledzy z Łodzi i Kijowa deklarowali znajomość wskaźnika Body Mass Indeks  (86,4% analogicznie do 70,81% i 74,53%). Wartości wskaźnika BMI i WHR wśród studentów łódzkich uczelni wyższych są istotnie wyższa od wartości wskaźnika BMI i WHR studentów z Kijowa. Wartości z próby Ruffiera dla studentów z łódzkich uczelni wyższych są istotnie niższe od wartości próby Ruffiera dla studentów z Kijowa. Badanie wskazało potrzebę działań prozdrowotnych w celu poprawy świadomości zdrowotnej, w tym głównie wiedzy o chorobach cywilizacyjnych.

Słowa kluczowe :

choroby cywilizacyjne, alergia, cukrzyca, otyłość

civilisation diseases, allergy, diabetes, obesity


Competence of family physicians to treat the victims of radiological terrorism

Kompetencje lekarzy rodzinnych w leczeniu ofiar terroryzmu radiologicznego

Autor

Vili Slavchev Zahariev - MD, PhD, Assistant Professor at Department of Preventive Medicine, Faculty of Public Health, University Hospital “Tsaritsa Ioanna”, Sofia, Bulgaria

 Nikolai Milenov Hristov - MD, Assistant Professor at Medical University, Faculty of Public Health Department of Social Medicine, Sofia, Bulgaria

ABSTRAKT

Cel: Optymalizacja opieki lekarskiej na wypadek terroryzmu radiologicznego poprzez badanie i analizę wiedzy i umiejętności lekarzy rodzinnych w mieście Sofii, w celu ich udziału w zabezpieczeniu usług medycznych dla ofiar radiologicznego terroryzmu. Metody: przeprowadzono pojedyncze badanie przekrojowe w celu zebrania danych i analizy przygotowania lekarzy pierwszego kontaktu. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2011 roku. Względny udział badanej grupy 400 lekarzy rodzinnych wynosi 45% (z ogólnej liczby 890) przy standardowym błędzie 2,5% i 95% CI - (40,1% ÷ 49,9%). Wyniki: prawie wszyscy respondenci określili swoją wiedzę  jako „niewystarczającą" i „wysoce niewystarczającą” – 97.3% (CI = 95.19% ÷ 98.65%).

Wnioski: wiedza i umiejętności lekarzy rodzinnych są fragmentaryczne i powierzchowne, brak jest jakiegokolwiek praktycznego doświadczenia w świadczeniu opieki medycznej dla osób z obrażeniami popromiennymi. W rzeczywistości lekarze rodzinni pozostają poza systemem reagowania na terroryzm radiologiczny i wypadki radiologiczne. Praktycznie wszyscy uczestnicy badania uznają za konieczne przeprowadzenie dodatkowych szkoleń z zakresu świadczenia opieki medycznej dla ofiar z obrażeniami popromiennymi.

Słowa kluczowe :

terroryzm radiologiczny, lekarz rodzinny, obrażenia popromienne

radiological terrorism, family physicians, radiation injuries


About the assumptions and method of planning the healthcare strategy presented in a book called “ Insurance in the organization of healthcare” by Romuald Holly. Published by KIU, Warsaw2013

Autor

Dominika Cichońska - PhD, Health Care Policy Chair, Medical University of Lodz, Poland

ABSTRAKT

Słowa kluczowe :


Aktualny tom